Voorkonstruksie-navraag: Baie beplanningsekuriteit vir min geld

Indien die eiendom in 'n gebied is waarvoor daar geen ontwikkelingsplan is nie, word 'n voorlopige bouondersoek gewoonlik aanbeveel. Dit geld vir byna alle gebiede waarop reeds gedeeltelik gebou is voordat die Federale Bouwet in 1960 in werking getree het. Nog 'n belangrike maatstaf is of die eiendom wat gebou gaan word in wat bekend staan ​​as die buitegebied is - dit is die term wat gebruik word om alle gebiede buite 'n aaneenlopende ontwikkeling te beskryf. 'n Spesifiek ontwerpte voorlopige bouversoek skep die beste voorwaardes vir 'n finale boupermit, want alle goedgekeurde gedeeltelike aspekte is regsgeldig.
As jy 'n leë erf sonder 'n bestaande ontwikkelingsplan besit en dit oorweeg om dit te verkoop, kan 'n voorlopige bouversoek die prys verhoog. Dit is hoe ’n regsgeldige permit vir gedeeltelike aspekte van ’n bouprojek vir potensiële kopers geskep word. As jy self 'n stuk grond wil koop, kan 'n voorlopige bou-navraag duidelik maak watter bou-opsies vir jou beskikbaar is. Die eiendomsprys kan dan op grond van hierdie inligting beding word.
 

Hoe om 'n konstruksieversoek te maak

’n Voorlopige bouversoek word altyd skriftelik by die verantwoordelike bouowerheid of die boutoesighoudende owerheid ingedien. Jy hoef nie 'n argitek of 'n beplanner te wees nie. Al wat nodig is, is 'n belang om te koop en dus 'n volmag van die eienaar van die eiendom. Sommige owerhede verskaf 'n ooreenstemmende vorm wat die "Aansoek om 'n voorlopige besluit " vergemaklik.
U kan die voorlopige bouversoek informeel sowel as formeel indien. In die geval van 'n informele aansoek word gewoonlik slegs 'n terreinplan en sketse van 'n bouprojek ingedien. Neem asseblief kennis dat die beantwoording van 'n informele versoek nie wetlik bindend is nie. As jy egter 'n formele aansoek doen, sal die gedetailleerde sjablone bindend wees. Maar hoe omvangryk hierdie bindende effek is, hang weer van die onderskeie federale staat af. Gewoonlik word die voorlopige konstruksie-ondersoek as 'n gebonde administratiewe besluit erken. In sommige federale state word die versoek egter slegs as 'n "versekering" geëvalueer, waardeur die owerhede steeds die reg voorbehou om die bindende effek van die voorlopige boupermit in sekere gevalle op te hef.
Sodra jy jou dokumente ingedien het, kan die owerhede addisionele dokumente aanvra. Jy sal nie 'n antwoord ontvang voordat alles noukeurig nagegaan is nie. Wees geduldig – 'n verwerkingstyd van tot drie maande kan verwag word.

Voordat die konstruksieterrein aankom: 'n Voorlopige bou-navraag word altyd aanbeveel as daar geen ontwikkelingsplan vir 'n eiendom is nie.

Foto: istock / schulzie

Hoe lyk 'n voorlopige bouversoek en wat moet dit bevat?

'n Voorlopige bou-navraag bestaan ​​gewoonlik uit 'n katalogus van vrae en ander dokumente, wat egter minder omvangryk is as in die geval van 'n bou-aansoek. Dit moet moontlik wees om die vrae met "Ja " of "Nee " te beantwoord. Aangesien daar geen presiese spesifikasies oor die vrae is nie, kan 'n argitek of boubeplanner help met die uitwerking.
Hieronder is 'n paar voorbeeldvrae om jou te help om 'n rowwe idee te kry. Maak seker dat vrae wat te algemeen geformuleer is, soos: “Kwalifiseer die bouprojek vir goedkeuring??" nie voldoende nie.

Voorbeeldvrae vir die voorkonstruksie-navraag

 • Die volgende gebruik word vir die projek beplan: (...) (sien ook maatskappybeskrywing). Is die projek in terme van die tipe gebruik as (...) kragtens beplanningswetgewing toegelaat word in ooreenstemming met Artikel 34 van die Boukode?
 • Is die projek met 'n basisoppervlakte van (...) en 'n rifhoogte van (...) toelaatbaar kragtens beplanningswetgewing?
 • Die projek oorskry die suidelike bouperk met (...) M. Kan 'n vrystelling vir die konstruksieprojek toegestaan ​​word omdat die konstruksielimiet deur 'n komponent (...) rondom (...) M belowe word? Die oorskryding is nodig uit 'n beplanningsoogpunt omdat (...).
 • Kan 'n permit vir die afkap van die bome wat ingevolge die Boombeskermingsordonnansie No. (...) word ingevolge die boombevolkingsplan belowe? Verwydering van die bome is nodig omdat (...). Vervangingsaanplantings kan elders op die eiendom gemaak word.

Dokumente vir 'n voorlopige bou-ondersoek

Die omvang van die dokumente vir 'n voorlopige bouondersoek word omskryf in die onderskeie bousjabloonordonnansie (BauVorlVO) van die federale staat. Dit kan die volgende dokumente bevat:

 • Aansoekvorm van die onderskeie federale staat (indien deur die bouowerheid aangebied en versoek) in eenmalige uitvoering
 • Uittreksel uit die amptelike landkaart
 • Gedetailleerde vraelys
 • Gebou beskrywing: informele beskrywing van die beoogde konstruksie
 • Gebruik beskrywing (vir kommersiële fasiliteite soos winkels of restaurante)
 • Konstruksie tekeninge:
  • Terreinplan en vloerplan: Bied asseblief alle vloerplanne aan wat deur die konstruksieprojek geraak word en alle ander vloerplanne wat relevant is vir die beoordeling van die algehele projek met die beoogde gebruik van die kamers en teken dit in die terreinplan van die eiendom.
  • Seksies en sienings: Toon al die afdelings wat benodig word om die projek te assesseer. Dit sluit ook lengtesnitte en gedeeltes in waaruit die verbinding, die fondasie en, indien van toepassing, die grens van aangrensende geboue gesien kan word.
  • Tekeninge vir dreinering en watervoorsiening
  • Die tekeninge moet volgens skaal wees. 'n Lae vlak van detail is voldoende.
 • Foto's van die bouperseel
 • Afskrif van die handels-/verenigingsregisteruittreksel (as jy 'n regspersoon of 'n vennootskap verteenwoordig)
 • Volmag: Die kliënt kan 'n ander persoon magtig om aksies met betrekking tot die bouaansoek uit te voer.
 • Konstruksievragte in kopie: Vind vooraf uit of daar 'n konstruksielading op jou eiendom is. Indien dit die geval is, sluit asseblief 'n uittreksel uit die bouladingsindeks in.
 • Uittreksel uit die eiendomsertifikaat: Bevat die aanwysing van die bouperseel en die naburige erwe in die grondregister en eiendomskadaster.
 • Aansoek om uitsonderings / vrystellings (§ 31 BauGB) en/of afwykings (§ 63 HBO) BAB10: Indien jou konstruksieprojek nie voldoen aan publiekregtelike regulasies, soos die vereiste klaringsareas of beplanningsregulasies nie, en jy vra vrae oor hierdie onderwerpe as deel van die voorlopige konstruksie-ondersoek, moet die ooreenstemmende aansoeke om vrystelling, uitsondering of afwyking aangeheg word by die voorlopige konstruksie-ondersoek.
 • Berekening van die bruto volume: In die berekening moet die bruto volume vir die verskillende gebruike afsonderlik gelys word.

Wenk: Teken alle voorgelegde dokumente en planne met die plek, datum en handtekening.

Verskille met die bouaansoek

'n Voorlopige bouversoek dek slegs gedeeltelike aspekte van 'n toekomstige bouprojek, terwyl die boupermit bevestig dat die projek wat in die bouaansoek aangebied word aan alle wetlike vereistes voldoen en geïmplementeer kan word. Beide aansoeke is egter slegs vir 'n beperkte tydperk geldig. In sommige gevalle kan die voorlopige bouversoek reeds verstaan ​​word as 'n benadering vir 'n boupermit. Die volledige bouprojek is egter eers regsgeldig sodra die volledige boupermit in reaksie op die bouaansoek ontvang is.

Koste van die bou-aansoek

Die koste vir 'n voorlopige bouversoek, ook bekend as 'n voorlopige bouaansoek, hang altyd af van die omvang van die vrae en die totale verwerkingspoging vir die onderskeie bouowerheid. Die koste van 'n informele navraag vir 'n eenvoudige enkelgesinshuis is gewoonlik tussen 50 en 200 euro. 'n Voorlopige boupermit vir groot konstruksieprojekte, waarvoor gewoonlik 'n formele versoek met uitgebreide beplanningsdokumente gedoen word, kan tot 5000 euro kos. As 'n argitek jou help met die skepping, moet sy argitekfooi (volgens HOAI, die sogenaamde fooiregulasie vir argitekte en ingenieurs) ook in ag geneem word - hoewel sommige argitekte hierdie diens ook as 'n gratis diens aanbied, mits hulle ook in opdrag met die daaropvolgende beplanning van die bouprojek geword het. As 'n duimreël vir 'n formele ondersoek, kan jy met totale koste van 0,1 tot 0,2 persent van die konstruksiesom bereken. In die lig van die beplanningskoste en goedkeuringsfooie vir 'n bou-aansoek, wat steeds afgekeur kan word, is 'n voorlopige bouversoek 'n sinvolle belegging, ten minste vir kritieke of duur projekte, ten spyte van die koste wat aangegaan word.

Wat gebeur na die voorlopige konstruksie-ondersoek?

As jy positiewe terugvoer kry, beteken dit nie dat jy jou plan in die praktyk kan toepas nie. Eerstens moet die bouaansoek ingedien word. Jy kan eers begin sodra dit suksesvol goedgekeur is. Moet egter nie te veel tyd laat verbygaan nie, want die voorlopige bouversoek is gewoonlik vir ongeveer drie jaar geldig (afhangende van die bouregulasies van die federale state). As hierdie tyd nie genoeg is nie, kan jy aansoek doen vir verlenging van die geldigheid. In Beiere, byvoorbeeld, is 'n verlenging van tot twee jaar moontlik.

Indien die voorlopige bouaansoek afgekeur word, sal u 'n afkeuringskennisgewing ontvang. Jy het dan die geleentheid om 'n beswaar aan te teken - dit gaan egter met bykomende koste gepaard.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here