Die konstruksiekontrak: drie kontrakvariante en hul verskille

Wat is 'n konstruksiekontrak volgens BGB?

Die definisie van 'n konstruksiekontrak volgens die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB) is soos volg:
"'n Konstruksiekontrak is 'n kontrak vir die konstruksie, restourasie, verwydering of omskepping van 'n struktuur, 'n buitelugfasiliteit of 'n deel daarvan. "(BGB § 650a (1))
Sedert die 1ste. Januarie 2018 verteenwoordig die konstruksiekontrak 'n wetlik gestandaardiseerde, spesiale vorm van die werkkontrak volgens die Duitse verpligtingswet. 'n Konstruksiekontrak word tussen 'n kliënt (koper) en 'n kontrakteur (entrepreneur) gesluit vir die produksie (nuwe konstruksie), restourasie (herstel), sloping (sloop of aftakeling) of omskepping van 'n gebou, 'n buitelugfasiliteit of deel daarvan ( bv. messelwerk, verfwerk, Sanitêre fasiliteite, elektriese installasie, verwarmingskonstruksie) gesluit.
Die wet verstaan ​​die term "gebou" as siviele ingenieurswese: Benewens geboue, word brûe, tonnels en paaie ook geraak. Buiteluggeriewe is eiendomsareas (bv. parkeerterrein of groenruimte). Die konstruksiekontrak is altyd ontwerp vir 'n spesifieke resultaat, bekend as 'n werk in tegniese jargon.

Hoe word 'n konstruksiekontrak gesluit volgens die Duitse Burgerlike Wetboek?

Daar is geen uitdruklike formele vereistes vir die sluiting van 'n konstruksiekontrak volgens die Duitse Burgerlike Wetboek nie. Dit kan dus mondelings of deur skuldigbevinding (afdoende aksie) gemaak word in die geval van aanbod en aanvaarding. Uitsondering: 'n Notariële sertifisering word vereis indien die boukontrak vergesel word van die aankoop van 'n eiendom (Artikel 311 b Para. 1 sin 1 BGB).
 

Wat moet in die boukontrak wees? 

Die inhoud van die konstruksiekontrak moet die spesifieke konstruksiewerk definieer (vanaf § 650a BGB). Opsommend beteken dit: kontrakterende partye, konstruksiewerk, konstruksietyd, aanvaarding, vergoeding, betalingsplan (paaiementbetalings), sekuriteitsdeposito (veilig uitvoering van konstruksiewerk plus eise vir gebreke) en waarborg.
Die diens moet in elk geval in besonderhede in die boukontrak neergeskryf word. Die diensbeskrywing spesifiseer wat die kliënt van die kontrakteur kan eis. In die konteks van openbare kontrakte vorm die VOB die basis vir konstruksiedienste (verkrygings- en kontrakregulasies vir konstruksiedienste, sien hieronder).

'n Konstruksiekontrak reguleer die regsverhouding tussen die kliënt en die kontrakteur met betrekking tot nuwe konstruksie, herstel, sloping of rekonstruksie van 'n gebou. 

Foto: iStock / Mustang_79

Sperdatums vir aanvaarding

Die kliënt is verplig om die aanvaarding van die kontraktueel voltooide werk uit te voer. Aanvaarding kan nie deur die kliënt verhoed word nie as gevolg van onbeduidende gebreke (Artikel 640 Para. 1 BGB).
'n Werk word ook geag aanvaar te gewees het indien die kontrakteur die kliënt 'n redelike sperdatum vir bouaanvaarding na voltooiing gestel het en die kliënt nie aanvaarding binne hierdie tydperk geweier het nie, en ten minste een defek noem (Artikel 640 Para. 2 BGB). Die eksamenfase vir die aanvaarding van 'n werk verskil van geval tot geval.
Indien die kliënt die aanvaarding weens boufoute verhinder, moet hy 'n gesamentlike inspeksie van die werk bywoon op versoek van die kontrakteur (§ 650g Para. 1 BGB). Indien hy weer weier, kan die kontrakteur ook die toestandskontrole op sy eie uitvoer (Artikel 650g Para. 2 BGB). Om dit te doen, moet hy die werkgewer voorsien van 'n getekende afskrif van sy gesondheidsondersoek wat die datum van voorbereiding aandui.
 

Vergoeding vir bouwerk

Die vergoeding word verstaan ​​as die vergoeding vir die konstruksiewerk wat verrig is. Terwyl die kontrakteur onderneem om die werk vry van gebreke te produseer (§§ 631 en 633 BGB), moet die kliënt die ooreengekome vergoeding waarborg (§ 632 BGB).
Die kontrakterende partye het die keuse tussen 'n vaste koers en 'n eenheidsprys. Die vaste tarief sluit alle dienste in wat gespesifiseer is toe die kontrak gesluit is - bykomende of verminderde dienste uitgesluit. Die eenheidsprys hou verband met 'n voltooide dienseenheid. Dit word beskryf in 'n spesifikasie van dienste gebruiklik in die konstruksiebedryf. Die diensspesifikasie lys diensbeskrywings, onderverdeel in gedeeltelike dienste. In die geval van gedeeltelike dienste word die vergoeding gegenereer uit die totaal van die eenheidspryse.
Wanneer is die vergoeding betaalbaar? Indien die kliënt die werk suksesvol aanvaar het en die kontrakteur 'n verifieerbare finale faktuur aan die kliënt uitgereik het (Artikel 650g Para. 4 BGB).

Jy sal dalk ook belangstel in Boubeplanningswenke vir bouers: Hoe om elke konstruksiefase te bestuur Eiendomskennis-kosteval Om 'n huis te koop: hoe om 5 duur foute te vermy Eiendomskennis Argitekhuis, voorafvervaardigde huis, eiendomsontwikkelaar? - Vind die regte konstruksievennoot

Finale faktuur vir die finale betaling

Dit is onvermydelik dat 'n finale faktuur beskikbaar moet wees vir die finale betaling: In die loop van die finale faktuur word 'n finale skikking van 'n geldeis geïmplementeer. Hierdie skikking sluit vooruitbetalings en betalings op rekening in.
Die finale faktuur word as verifieerbaar beskou as, enersyds, die dienste wat gelewer word op 'n verstaanbare wyse vir die kliënt aangebied word en, aan die ander kant, die kliënt nie beswaar gemaak het teen die verifieerbaarheid daarvan gedurende die volgende 30 dae na ontvangs van die finale faktuur (§ 650g para. 4 BGB).
Sodra die kliënt die werk aanvaar het en die finale faktuur verifieerbaar is, kan geen vooruitbetaling terugwerkend gemaak word nie.
 

Beëindiging van 'n konstruksiekontrak

Die beëindiging van 'n konstruksiekontrak volgens die BGB moet skriftelik uitgevoer word (§ 650h BGB).
 

Wat om te doen met konstruksiefoute?

In beginsel is kontrakteurs verplig om 'n foutlose werk aan hul klant te bied. Indien die kliënt egter konstruksiefoute in die werk ontdek, kan hulle die statutêre waarborgregte na die aanvaarding binne die verjaringstydperk (§ 634a BGB) eis. Die uitsondering hier is verborge gebreke wat die kontrakteur willens en wetens tydens aanvaarding versteek het.
As die kliënt, wat kan jy doen as jy defekte ontdek na aanvaarding? Weier om 'n redelike deel van die vergoeding (retensiereg) te betaal, naamlik in dubbel die bedrag van die koste wat jy nodig het om die gebrek te verwyder (§ 641 para. 3 BGB). Verder het kliënte die volgende regte:
 

 • § 635 BGB: Die werkgewer kan aanvullende prestasie versoek. Die werknemer is verplig om die nodige koste hiervoor te dra, veral koste vir vervoer of materiaal.
   
 • § 637 BGB: Indien die werknemer nie die gebreke binne die tydperk vir daaropvolgende prestasie verwyder het nie, is die kliënt geregtig om die gebrek self reg te stel. Alternatiewelik kan hy 'n ander entrepreneur aanstel en vergoeding eis vir die onvermydelike dienste.
   
 • Artikels 636, 323 en 326 para. 5 BGB: Onder sekere voorwaardes kan die kliënt aan die kontrak onttrek. Alternatiewelik kan hy die vergoeding verminder (§ 638 BGB).
   
 • Artikels 636, 280, 281, 283, 311a BGB: Onder sekere voorwaardes kan die kliënt skadevergoeding of vergoeding eis vir onsuksesvolle dienste (Artikel 284 BGB).

In ons gids vind u inligting oor die inhoud, die sperdatums vir aanvaarding, die vergoeding vir die bouwerk en die beëindiging van 'n konstruksiekontrak. 

Foto: iStock / RoseMarry

VOB-kontrak: Die konstruksiekontrak volgens VOB

Die verkryging- en kontrakregulasies vir konstruksiewerke (VOB) is 'n stel klousules, verdeel in drie afdelings. Dit is namens die Duitse Verkrygings- en Kontrakkomitee vir Konstruksiedienste (DVA) gepubliseer en is verpligtend vir konstruksiekontrakte van die openbare sektor in Duitsland.
Die VOB is nie 'n wet of 'n regulasie nie: Die werk is "slegs " 'n kontraktuele voorwaarde en moet dus gebruik word soos 'n algemene besigheidsvoorwaarde volgens die BGB (§ 305). Met ander woorde, die VOB word slegs deel van die konstruksiekontrak as beide partye dit uitdruklik bepaal. Om hierdie rede lees 'n mens dikwels die volgende paragraaf in konstruksiekontrakte: "Die VOB geld in die weergawe wat geldig is op die tydstip waarop die kontrak onderteken word."Meeste van die tyd word die VOB aangeteken onder die opskrif" Kontrakkomponente ".
Die doel van die VOB is om deursigtigheid, gelyke behandeling en billike mededinging tussen verskaffers te reguleer. Korrupsie en nepotisme moet vermy word.

VOB/A: Algemene bepalings vir die toekenning van konstruksiewerke

VOB/A hou verband met die toekenning van konstruksiekontrakte deur die publieke sektor en sektorkliënte (openbare kliënte, natuurlike of privaatregspersone wat byvoorbeeld op die gebied van energievoorsiening en -vervoer werk). Die VOB/A word in 1960 as 'n DIN-standaard gepubliseer en is in drie afdelings verdeel:
 

 • Nasionale verkrygingsprosedures
 • EU-tenders
 • Prosedures op die gebied van sektorkontrakterende owerhede waarvoor verskillende prosedurereëls geld
   

Die VOB/A reguleer die potensiële tipes toekennings en die onderskeie prosesse vir hierdie gebiede. Die stel klousules toon instruksies oor hoe om 'n konstruksiewerk toe te ken, dit wil sê: Wat moet by 'n tender ingesluit word en hoe?
Dele B en C is interessant vir private konstruksieprojekte, aangesien baie konstruksiemaatskappye en kliënte dit as basis van hul kontrakte in die praktyk gebruik. Dit is die algemene bepalings en voorwaardes van 'n boukontrak. 
 

VOB / B: Algemene kontraktuele voorwaardes vir die uitvoering van konstruksiewerke

VOB/B handel in 18 paragrawe met algemene kontraktuele voorwaardes vir privaatboureg, omdat die wet op kontrakte vir werk en dienste in die BGB nie die komplekse kenmerke van die private boubedryf voldoende in ag neem nie. Die regulasies van die BGB bied nie altyd oplossings vir die probleme wat in die alledaagse lewe opduik nie. Om hierdie rede bevat die VOB/B bepalings wat enersyds die regsreëls uitbrei, andersyds ook verander en beperk.
Die VOB/B is in 1961 as 'n DIN-standaard gepubliseer. Die inhoud van die VOB / B is die uitvoering van die konstruksiewerk, insluitend die omvang, vergoeding, sperdatums, aanvaarding, faktuurprosedures en toekomstige waarborg. Indien die kontrakterende partye die VOB / B aangeneem het, is die VOB / C outomaties ook die inhoud van die kontrak, want Deel C verduidelik meer presiese spesifikasies vir uitvoering en fakturering.
 

VOB / C: Algemene tegniese kontrakvoorwaardes vir konstruksiewerk

VOB / C is 'n versameling algemene tegniese kontrakvoorwaardes (ATV), ook gepubliseer as 65 DIN-standaarde: Benewens DIN 18299 vir algemene regulasies vir konstruksiewerk van alle soorte, is daar baie spesiale reëls vir individuele ambagte: DIN-18300 beskryf , byvoorbeeld, grondwerke, DIN 18459 die sloping en aftakeling werk. Hierdie kontraktuele bepalings het hoofsaaklik betrekking op tegniese regulasies oor hoe die dienste van 'n ambag moet lyk. Jy sal ook reëls vind oor hoe om dienste te faktureer.

Meer oor die onderwerp van koopkontrakreg & belasting Onttrekking uit die verkoopskontrak: Jou regte as 'n eiendomskoper en -verkoper Regte & belasting Verkoopskontrak vir 'n huis: Gaan die inhoud deeglik na Regte en belastings Waaraan jy moet let in die verkoop kontrak en notaris

Verbruikers konstruksie kontrak

Wat is 'n verbruikerskonstruksiekontrak?

Op sy beurt bestaan ​​'n verbruikersboukontrak indien die kontrakteur deur 'n private kliënt verplig word om 'n nuwe gebou te bou of om groot opknappings van 'n bestaande gebou uit te voer (Artikel 650i BGB). Die verbruikersboukontrak, wat skriftelik beskikbaar moet wees, is in 2018 ingestel as deel van die nuwe konstruksiekontrakwet. Dit het die posisie van private huisbouers aansienlik versterk en verbruikersbeskerming verbeter.
 

'n Sinvolle geboubeskrywing is verpligtend

Sedertdien is private bouers geregtig op 'n gedetailleerde boubeskrywing van die kontrakteur voordat die kontrak gesluit word. Daarin moet konstruksiemaatskappye die hoofeienskappe van die eiendom duidelik beskryf (konkrete beskrywing van dienste): byvoorbeeld die boukonstruksie, klankisolasie, binnetoebehore en boutegnologie. Planne met presiese kamer- en area-inligting word ook vereis. In die toekoms sal onduidelikhede in die geboubeskrywing ten koste van die maatskappy wees (Artikel 650k Para. 2 BGB). Maar dit is dikwels die probleem in die praktyk: “Baie nuwe bouspesifikasies voldoen nog nie aan die huidige bouwet nie”, kla Holger Freitag, trustprokureur by die Vereniging van Privaatbouers. Ontwerpbeskrywings bly byvoorbeeld dikwels so vaag dat die kliënt op die ou end nie weet wat presies hulle vir hul geld kry nie. "Bouers moenie blindelings op die nuwe wet staatmaak nie, maar die kontrak deur 'n deskundige laat nagaan," adviseer Freitag. Verbruikers het nou 'n bietjie meer tyd hiervoor: nadat hulle 'n konstruksiekontrak onderteken het, kan hulle dit binne twee weke onttrek - sonder om 'n rede te gee.
 

Voltooiing van die bouwerk moet bepaal word

Boonop is daar 'n einde aan die konstruksiemaatskappy se ontduiking: konstruksiemaatskappye sal in die toekoms 'n bindende verklaring oor voltooiing moet maak. Indien 'n presiese tyd vir voltooiing van die werk nie gespesifiseer kan word wanneer die kontrak gesluit word nie, moet die duur van die bouwerk vermeld word. In die afwesigheid van enige inligting in die verbruikersboukontrak, sal die inligting gegee in die geboubeskrywing voor die kontrak by die kontrak ingesluit word ten tyde van voltooiing van die werk of vir die duur van die konstruksiewerk (Artikel 650k Para. 3 BGB). As daar vertragings in konstruksie is of as 'n kennisgewing van ongeskiktheid uitgereik word, is dit makliker vir bouers om eise vir skadevergoeding te eis.
Terloops, bouers het 'n reg op belangrike dokumente: dokumente wat die bouer benodig vir die amptelike aanvaarding van die gebou of vir voorlegging aan 'n owerheid of sy bank, byvoorbeeld om aansoek te doen vir 'n promosielening, moet deur die konstruksie oorhandig word maatskappy voor konstruksie begin. Dit stel die kliënt ook in staat om die bouprojek beter na te gaan met behulp van 'n waardeerder.

Die verbruikersboukontrak het die regte van private huisbouers versterk en verbruikersbeskerming verbeter.

Foto: iStock / cyano66

Finale faktuur vir die finale betaling

Benewens die bestaande aanspraak op sekuriteit van kontraknakoming (vyf persent van die totale koste), ontvang private bouers nou 'n bykomende sekuriteit: Die kontrakteur mag slegs gedeeltelike fakture indien vir 'n totaal van 90 persent van die totale vergoeding (Artikel 650m Para. 1 BGB). Laasgenoemde is egter nie van toepassing op die ontwikkelaarkontrak nie.
 

Herroep die verbruikersboukontrak

Sedert 2018 kon klante binne 'n tydperk van 14 dae na ondertekening van die kontrak 'n verbruikerskonstruksiekontrak wat nie deur die notaris genotariseer is nie, herroep. Dit beteken dat private bouers baie beter beskerm word. Indien die boukontrakteur die kansellasiebeleid vergeet of foute maak, eindig die kansellasietydperk eers een jaar en 14 dae na die sluiting van die kontrak. As jy van die konstruksiekontrak wil onttrek, moet jy dit vinnig doen, aangesien alle waarborgeise verlore gaan. Belangrik: Die onttrekkingsreg is slegs van toepassing op private bouers en nie op eiendomsontwikkelaarkontrakte wat notarieel geregistreer is nie.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here