Gemeenskap van erfgename: mede-erfgename moet weet dat

’n Gemeenskap van erfgename is die unie van verskeie erfgename. Dit kom veral tot stand wanneer daar geen wil is nie. Want dan tree die regsopvolging in werking. Dit bepaal dat die naasbestaandes 'n reg het op 'n deel van die erfenis - gewoonlik die kinders, die gade en die kleinkinders (eerste-orde erfgename). In teenstelling met alleen-erfgename, word daar na hulle verwys as mede-erfgename. Alle mede-erfgename vorm dan saam die gemeenskap van erfgename. Hierdie vereniging is egter nie op 'n vrywillige basis gebaseer nie. Die erfreg verplig die erfgename om die boedel gesamentlik te bestuur en onder mekaar te verdeel. Daarom is daar dikwels sprake van 'n "dwanggemeenskap". Die testateur kan egter ook in sy testament bepaal dat daar verskeie erfgename moet wees – byvoorbeeld dat sy kinders in gelyke dele erf. Die doel van die gemeenskap van erfgename is om die boedel te verdeel. Sodra hierdie doel bereik is, ontbind die gemeenskap van erfgename weer.
 

’n Gemeenskap van erfgename is verplig om die erfenis gesamentlik te bestuur. Die mede-erfgename stem nie altyd saam nie.

Foto: iStock / skynesher

Gemeenskap van erfgename: mede-erfgename moet hierdie terme ken

Erfdeel

Die erfdeel (ook erfdeel of erfkwota) is die deel van die hele erfporsie. Dit dui aan op hoeveel elke lid van die gemeenskap van erfgename geregtig is op grond van die regsopvolging of die testamentêre beskikking. Voorbeeld: 'n Pa bepaal in sy testament dat sy dogters in gelyke dele erf. Dan is die erfdeel vir elke dogter die helfte van die erfporsie.

Erfgenaam ondersoeker

As die mede-erfgename in die testament of erfkontrak genoem word, word dit vinnig duidelik wie tot die gemeenskap van erfgename behoort. Indien wettige erfopvolging plaasvind, kan dit langer duur totdat die gemeenskap volledig is en alle mede-erfgename gevind is: Byvoorbeeld, kan verre familielede mede-erfgename wees met wie kontak lankal verbreek is? Woon hulle in die buiteland? Of is hulle reeds oorlede? Al hierdie vrae moet uitgeklaar word. As jy nie self 'n speurder wil speel nie, kan jy 'n erfgenaamondersoeker aanstel. Hoeveel 'n erfgenaamondersoeker vir sy dienste vra, hang af van die sukses van sy missie. Die koste beloop gewoonlik 20 tot 30 persent van die afslag se waarde. U het egter ook die opsie om 'n vaste uurlikse tarief met die erfgenaamondersoeker ooreen te kom. Neem asseblief kennis: Die fooibetaling kan die boedelwaarde verminder en, indien van toepassing, die bedrag van erfbelasting.

Toonhoogte reëling

Met behulp van die verdelingsbevel kan jy as testateur bepaal wie watter bates in die testament ontvang (§ 2048 BGB). Sodoende kan jy verhoed dat jou boedel vernietig word. 'n Voorbeeld: jy het drie kinders. Volgens die wettige erfopvolging sou elke kind 'n derde van die boedel erf. Jy wil voorkom dat dit gebeur en stipuleer in jou testament dat jou eersgebore dogter die huis kry, jou seun die sekuriteite en jou jongste dogter die kar. Ná hul dood vorm die drie kinders ’n gemeenskap van erfgename. Danksy die verdelingsbevel het elke kind die reg om die oorgawe te eis van die item wat aan hom opgedra is in vergelyking met die ander twee. Die waarde van die item sal dan teen die erfdeel verreken word.

Regte en belasting Gereguleerde erfenis: Oorskryf 'n huis en spaar belasting Om 'n huis te oorskryf voor jy sterf is nie net voordelig vir die toekomstige erfgenaam nie. Jy kan hier uitvind waarna jy moet kyk.

Oorerflike dispuut

Die term veroorsaak dikwels verwarring onder die bedroefdes. Gaan dit oor 'n dispuut, dit wil sê 'n konflik of dispuut, tussen die erfgename?? Nee, inteendeel: die erfenisgeskil beskryf die billike verdeling van die boedel en die daaropvolgende ontbinding van die gemeenskap van erfgename. As slegs 'n deel van die erfenis onder die erfgename verdeel word, praat 'n mens van 'n verdelingsdispuut.

Gemeenskap van hande

Volgens die Duitse erfreg is die regsvorm van die gemeenskap van erfgename 'n gesamentlike vennootskap (§§ 2032ff BGB, "Meerderheid van erfgename "). Dit beteken dat alles aan alle mede-erfgename behoort. Met ander woorde: 'n individu word nie toegelaat om op sy eie uit te gaan en items uit die boedel te verkoop nie. Tensy hy sy deel daarvan aan die ander mede-erfgename of derde partye verkoop. Alle besluite moet saam geneem word. Die gemeenskap van erfgename het geen regsbevoegdheid nie. Dit beteken: sy kan nie dagvaar of gedagvaar word nie.

Gemeenskap van erfgename: dit is jou regte en verpligtinge

Wie lid word van 'n gemeenskap van erfgename, het nie net regte nie, maar ook verpligtinge.

Regte van die gemeenskap van erfgename

 • Elke mede-erfgenaam het die reg om 'n erfenisgeskil aan te vra (§2042 BGB). Hierdie reg verval nie.
 • Elke individu het die reg om aan die erfenisgeskil deel te neem.
 • Elke mede-erfgenaam het die reg om sy erfporsie te verwerp (tydperk: ses weke).
 • Versorgende familielede is geregtig op vergoeding.

Pligte van die gemeenskap van erfgename

 • Die erfgename is verplig om die boedel gesamentlik te beredder.
 • Die gemeenskap van erfgename is aanspreeklik vir alle skulde van die erflater, insluitend die begrafniskoste (§2059 BGB).
 • Wat met die boedel gebeur, word gesamentlik deur die mede-erfgename besluit.
 • Alle erfgename onderneem om deel te neem aan die bereddering van die boedel.
 • 'n Enkele mede-erfgenaam is nie geregtig om 'n erfstuk soos 'n geërfde huis te verkoop of weg te gee nie. Hierdie beskikkingsregte is slegs vir alle erfgename gesamentlik beskikbaar.
 • Erfgename wat meer as die ander weet (byvoorbeeld hoe groot die rykdom is), moet hierdie kennis deel.

Indien verdere inligting oor die erfporsie gevind word, moet dit aan die ander mede-erfgename van die gemeenskap van erfgename deurgegee word.  

Foto: iStock / KatarzynaBialasiewicz

Hoe vermy die testateur dispute onder die gemeenskap van erfgename?

Hulle sê: vriendskap eindig met geld. Dit is veral waar wanneer dit by 'n groter fortuin kom. Alle mede-erfgename wil immers 'n stukkie van die koek hê. As die testateur kan jy verseker dat jou familielede vinniger tot 'n vergelyk kom. Jy het vier opsies:

1. Stel 'n testament of 'n erfkontrak op
Daar is twee maniere om jou laaste testament bindend te maak: óf jy stel 'n testament op óf jy sluit 'n erfkontrak. Albei dokumente kan konflikte in die kiem knyp. Dit maak sin om 'n enkele persoon (byvoorbeeld jou gade) as die enigste erfgenaam aan te stel. Die Berlynse Testament is hier die beste keuse. Dit verhoed dat jou lewensmaat en jou kinders ná jou dood ’n gemeenskap van erfgename moet vorm en oor die erfporsie moet baklei. Soos altyd in die erfreg is dit belangrik om duidelike formulerings in die testament te hê. Andersins kan u testament of u erfkontrak betwis word. Om dit te vermy, is dit die beste om advies van 'n spesialisprokureur in te win.

Regte en belasting Die verpligte gedeelte van die Berlynse Testament: Wat jy moet weet Wie is geregtig op 'n verpligte gedeelte van die Berlynse Testament? Hoe kan jy verhoed dat die huweliksmaat in die moeilikheid beland?? Jy kan die antwoorde hier vind.

2. Gee 'n verbod op erfenisgeskille
Nog 'n moontlikheid om jou gade te spaar van erfgeskille is die verbod op geskille (§2044 BGB). Jy kan dit vir ’n sekere tydperk in jou testament of erfkontrak reël. Hierdie verbod kan iets soos volg wees:
“Die reg van die mede-erfgename om te eniger tyd na die dood van die eerste oorlede gade 'n dispuut te eis volgens § 2042 BGB is uitgesluit. Die uitsluiting ten gunste van die langslewende gade eindig met sy/haar dood. "
Terloops: Om byvoorbeeld 'n dispuut uit te sluit, maak ook sin as jy nie wil hê jou huis moet verkoop word nadat jy dood is nie.

3. Stel 'n eksekuteur aan
As jy wil, kan jy die hele proses aan 'n eksekuteur oorlaat. Jy moet dit egter uitdruklik in die testament of in die erfkontrak meld. Die gemeenskap van erfgename het dan nie meer 'n sê nie. Die enigste ding wat saak maak, is jou laaste wil. Die eksekuteur moet dit na jou dood prakties toepas.

4de. Stel 'n toonhoogtereëling vas
’n Verdelingsbevel kan ook geskille tussen mede-erfgename voorkom. Want daarin kan jy presies bepaal wie watter deel van die erfporsie erf en watter items hy kry. Jou laaste testament moet in ag geneem word wanneer die boedel verdeel word.

’n Testament kan dispute tussen die erfgename voorkom. 

Foto: iStock / nobtis

Hoe word die boedel in die gemeenskap van erfgename beredder?

Erfreg vereis dat alle mede-erfgename die boedel gesamentlik bestuur (§ 2038 BGB).  Indien die testateur 'n eksekuteur in sy testament aangestel het, neem hy hierdie taak op hom.
In die erfreg word daar onderskei tussen behoorlike, buitengewone en nodige administrasie.
Die doel van die gemeenskap van erfgename is om die boedel onder die erfgename te verdeel. Tot dan moet die mede-erfgename (of die eksekuteur) gesamentlik die boedel bestuur. Dit staan ​​bekend as behoorlike administrasie. Dit sluit in:

 • Toesig oor vaste eiendom (bv. huur)
 • Die herstel en instandhouding van geërfde eiendomme
 • Die vereffening van erfporsies (skulde van die erflater en begrafniskoste)

Aan die ander kant praat 'n mens van buitengewone administrasie as die boedel verander as gevolg van 'n besluit deur die gemeenskap van erfgename - byvoorbeeld deur die verkoop van 'n eiendom.
Afhangende van die tipe administrasie het die gemeenskap van erfgename verskillende meerderhede nodig om hul projek in die praktyk te kan uitvoer. 'n Meerderheid van stemme is voldoende vir behoorlike administrasie. Belangrik: Die meerderheid word bepaal deur die erfdeel, nie deur mense nie. Aan die ander kant word eenparigheid vereis vir besluite wat verband hou met buitengewone administrasie.

Spesiale reëls geld vir die nodige administrasie: Hier kan 'n individuele erfgenaam 'n dringende vereiste maatreël inisieer sonder om eers met die ander mede-erfgename te koördineer. Voorbeeld: 'n Eiendom behoort aan die boedel. Een van die mede-erfgename merk waterskade op en roep dadelik 'n loodgieter om hulp. Hy verklaar: Dit was 'n laaste minuut redding.
Die probleem: Die ander erfgename is nie altyd gelukkig om alleen te gaan nie. Byvoorbeeld, jy mag twyfel dat die herstel dringend nodig was. Dan sou dit in die gebied van "behoorlike administrasie " val - en dit sou 'n stemming vereis het. Die hulpvaardige mede-erfgenaam word met die koste gelaat. Of nog erger: die mede-erfgename dagvaar hom vir skadevergoeding. Dit is dus raadsaam om die gemeenskap van erfgename onmiddellik in kennis te stel in geval van 'n noodmaatreël.

Wat is die koste vir die gemeenskap van erfgename??

Benewens die administratiewe koste, is daar bykomende koste vir die mede-erfgename van 'n gemeenskap van erfgename. Die sogenaamde erfgeskilooreenkoms is noodsaaklik vir die ontbinding van die gemeenskap van erfgename. Indien die boedel bates bevat, is dit slegs geldig met 'n sertifisering deur die notaris. Die notaris eis fooie vir die opstel van die kontrak sowel as vir die notarisering self. Die bedrag van die koste word bepaal deur die Wet op Hof- en Notarisgelde (GNotKG, Bylae 2). Hulle is afhanklik van die besigheidswaarde van die boedel. U kan 'n uittreksel uit die wet in die volgende tabel vind:

Besigheidswaarde in euro Fooi in euro
10.000 75
50.000 165
110.000 273
260.000 535
500.000 935
750.000 1.335
1.000.000 1.735

Wenk: Laat slegs 'n kontrak opstel vir daardie boedelitems waarvoor 'n notarisering absoluut noodsaaklik is (gedeeltelike dispuutooreenkoms). Dit kan jou geld spaar.
Daarbenewens kan daar kostes wees vir die volgende items:

 • vir 'n erfgenaam-ondersoeker
 • vir begrafnis
 • vir die sertifikaat van erfenis
 • vir die verkoop van vaste eiendom of maatskappye (bv. notarisgelde)
 • vir 'n eksekuteur
 • vir regsgeskille tussen die erfgename (hof- en regskoste)
 • vir die bepaling van die waarde van erfporsies (byvoorbeeld taksasies van die markwaarde)
 • vir erfbelasting
Jy sal dalk ook belangstel in Pensioen & Pensioen Digitale erfenis: Hoe om jou data-erfenis te reguleer Wet en Belasting Voor-erfenis en na-erfenis: Wat jy moet weet Regte en Belasting Erfbelasting: Dit is hoeveel die staat kry

Ontbinding van die gemeenskap van erfgename: stap vir stap

Dit is dikwels 'n lang en klipperige pad totdat die gemeenskap van erfgename sy doel bereik het. Veral wanneer vaste eiendom deel van die erfenis is. Die volgende stappe is nodig voordat 'n gemeenskap van erfgename ontbind kan word:
Stap 1: bepaal die boedel
Hoe groot is die genetiese massa eintlik?? Was die testateur in die skuld?? Of dalk het hy groot bedrae geld in sy rekeninge geparkeer? Om 'n insig te kry in die finansies van die testateur, benodig jy 'n erflatingsertifikaat of 'n notariële testament met openingsprotokol. Jy kan dit dan gebruik om bank toe te gaan.
Stap 2: Betaal die boedelskuld
Die gemeenskap van erfgename mag eers ontbind wanneer alle boedelskulde betaal is. Indien nodig moet individuele items hiervoor verkoop word.
Stap 3: Oorweeg skenkings en skenkings
Het die testateur iets aan 'n mede-erfgenaam bemaak voor sy dood?? Dan moet hy die ander erfgename vertel. Die rede: In sommige gevalle is hierdie sogenaamde toelaes "by wyse van verwagte opvolging" onderhewig aan vergoeding (§2057 BGB).
Stap 4: Neem sorgdienste in ag
Indien 'n kind sonder oorweging na 'n vader of ma tot die dood versorg het, kan dit vergoeding eis van sy broers en susters of ander mede-erfgename. Die bedrag van die vergoeding hang af van die duur en omvang van die versorgingsdiens sowel as die afslagwaarde. Die vergoeding verhoog gewoonlik die erfdeel.
Stap 5: versprei items
Die gemeenskap van erfgename kan bepaal wie wat kry. Dit is net belangrik dat almal instem tot die verspreiding. Verskillende reëls geld vir geld en sekuriteite: Die toekenning daarvan is gebaseer op die onderskeie deel van die erfenis.
Stap 6: verkoop items
Items wat nie gedeel kan word nie, word gewoonlik deur die gemeenskap van erfgename verkoop (veral grond of vaste eiendom). Die geld word dan onder die erfgename verdeel.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here