Geregtelike aanmaningsprosedure: prosedure, duur en koste

Wanneer is daar 'n geregtelike aanmaningsprosedure??

'n Geregtelike aanmaningsprosedure vind plaas wanneer 'n skuldeiser of sy prokureur 'n ooreenstemmende aansoek by die hof indien. Om dit moontlik te maak, moet aan twee voorwaardes voldoen word:
 

 1. Die eis is geregverdig.
 2. Buitegeregtelike pogings om die geld te kry (byvoorbeeld deur 'n aanmaning uit te reik) was nie suksesvol nie.
   

Ten einde die eis geregverdig te kan wees, moet die diens waarvoor die uitstaande betaling bestaan ​​volledig en vry van gebreke gelewer gewees het. Geen geregtelike aanmaningsprosedure kan ingestel word weens geldelike eise vir uitstaande dienste nie.
Boonop moes die skuldeiser die geldeis vooraf buite die hof probeer invorder het. Om dit te doen, moes die faktuur eers korrek uitgereik word. Hy moes dan 'n aanmaning uitgereik het waarin 'n sperdatum of 'n betalingsperdatum (die wettige sperdatum is 30 dae) gespesifiseer is. Indien die sperdatum verstryk het en 'n aanmaning wat wetlik voldoen aan die skuldenaar gestuur is, kan die geregtelike aanmaningsprosedure begin word en 'n aanmaningskennisgewing en, indien nodig, 'n afdwingingskennisgewing kan uitgereik word.
 

Voordat daar 'n geregtelike aanmaningsprosedure kan wees, moet daar gepoog word om die geld buite die hof in te vorder, byvoorbeeld met 'n aanmaning.

Foto: iStock / Stadtratte

Geregtelike aanmaningsprosedure: waar om daarvoor aansoek te doen?

Ten einde 'n aanmaningsprosedure te begin, lê die skuldeiser of sy prokureur 'n aansoek by die bevoegde sentrale skeihof van die federale staat in. Dit word slegs nagegaan vir die formele korrektheid daarvan. Of die geldeis werklik geregverdig is, word nie nagegaan nie.
Die aansoek kan óf skriftelik ingedien word (toepaslike vorms is beskikbaar in skryfbehoeftewinkels) óf elektronies by www.aanlyn aanmaning versoek.voorsien word.

Geregtelike aanmaningsprosedure: watter hof het jurisdiksie?

Die sentrale skeihof van die federale staat waarin die aansoeker woon, is altyd verantwoordelik vir die aansoek om 'n geregtelike aanmaningsprosedure. Vir hierdie doel is minstens een distrikshof in elke federale staat aangestel om as die sentrale aanmaningshof op te tree.
Watter hof in elke individuele saak verantwoordelik is, kan gevind word op die aanmaningportaal van die federale state by www.aanmanings.de kan besigtig word.

Watter inligting is in die aansoek om 'n geregtelike aanmaningsprosedure??

Die aansoeker of sy prokureur moet die volgende inligting in die aansoek verskaf sodat die geregtelike aanmaningsprosedure behoorlik begin kan word en 'n aanmaningskennisgewing deur die plaaslike hof uitgereik kan word:
 

 • Aansoek datum
 • Aansoeker (indien nodig met regsverteenwoordiger)
  Vir maatskappye en regspersone: besigheidsvorm, inligting oor die reg om insetbelasting af te trek
 • Respondent (indien nodig met regsverteenwoordiger)
  Vir maatskappye en regspersone: besigheidsvorm
 • Naam van die eis / spesifikasie van die eis
 • indien van toepassing, rente op die eis
 • indien nodig, bykomende eise
 • Aanduiding of 'n prosedure uitgevoer moet word in die geval van 'n beswaar en, indien wel, waar
 • Adres van die bevoegde sentrale skeihof
 • indien nodig, die naam van 'n regsverteenwoordiger van die aansoeker (met lêernommer)
 • handtekening
   

U moet die uiterste versigtigheid met alle inligting aan die dag lê, want foute kan nie net tot vertragings lei nie, maar ook onnodige finansiële uitgawes veroorsaak. Die bystand van 'n prokureur is nie verpligtend nie, maar raadsaam in meer ingewikkelde gevalle. Indien die skuldenaar nie korrek benoem is nie, kan die hele aanmanprosedure byvoorbeeld op niks uitloop nie. Indien daar enige onsekerheid oor die maatskappy se naam is, moet dit geverifieer word deur na die handels- of handelsregister te kyk.

As die aansoek besonder ingewikkeld blyk te wees, is dit die beste om 'n prokureur daarvoor te laat sorg.

Foto: iStock / Cameris

Die verloop van die geregtelike aanmaningsprosedure

Die geregtelike skeiprosedure begin altyd met die aansoek by die skeihof. Hierdie verdere stappe volg in die gereelde verloop van die prosedure:

 1. Ondersoek van die aansoek
  Indien die aansoek om 'n geregtelike aanmaningsprosedure deur die bevoegde plaaslike hof ontvang is, word die inligting daarin en die nodige voorvereistes daarvoor nagegaan. Soos reeds hierbo genoem, is daar egter geen kontrole of die eis self geregverdig is nie.
   
 2. Aflewering van die betalingsopdrag
  Indien die inligting in die aansoek om 'n geregtelike skeiprosedure korrek is, sal die plaaslike hof onmiddellik die aanmaningskennisgewing en die aflewering daarvan uitreik. Die aansoeker sal van die afleweringsdatum in kennis gestel word.
   
 3. Reaksie van die skuldenaar
   

Die verdere verloop van die geregtelike aanmaningsprosedure hang nou af van die gedrag van die aangespreekte skuldenaar:
 

 • Die skuldenaar betaal die geld
  Indien die skuldenaar die uitstaande geldeis betaal, word die geregtelike aanmaningsprosedure beëindig.
   
 • Die skuldenaar reageer nie op die betalingsbevel nie
  Indien die skuldenaar nie reageer nie, het die skuldenaar die opsie om binne die volgende ses maande aansoek te doen om 'n afdwingingsbevel. Hierdie dokument, wat vroeër "Afdwingingsbevel " genoem is, magtig jou om die geld by 'n balju in te vorder indien nodig. Nóg 'n regsgeding nóg 'n vonnis word hiervoor vereis (Artikel 794, Para. 1, nr. 4 ZPO).
  Indien die skuldenaar egter binne die tydperk van twee weke beswaar maak teen die afdwingingsbevel, sal siviele verrigtinge, dit wil sê 'n hofverhoor, volg.
   
 • Die skuldenaar maak beswaar teen die betalingsbevel
  Indien die skuldenaar beswaar maak teen die betalingsbevel binne 14 dae nadat hy dit gedeeltelik of ten volle ontvang het, sal die saak deur die bevoegde hof in 'n siviele-regtelike prosedure aangehoor word. Dit geld egter slegs indien die verpligte dit in die aansoek versoek het. Die plaaslike hof by die woonplek of by die plek van die skuldenaar se geregistreerde kantoor is gewoonlik daarvoor verantwoordelik. Indien geen hofverhoor in die aansoek versoek is nie, eindig die aanmaningsprosedure ná die beswaar. In hierdie geval is die applikant egter verplig om die koste van die skeiprosedure te betaal.

Wat kos 'n geregtelike aanmaningsprosedure?

Sodra die versoek vir 'n geregtelike aanmaningsprosedure deur die hof ontvang is, ontstaan ​​koste. Dit hang af van die bedrag van die uitstaande eis (die sogenaamde waarde in geskil) en, ooreenkomstig Artikel 34 van die Wet op Hofgelde (GKG) i. V. met geen. 1100 GKG lys van koste 'n halwe hoffooi, maar ten minste 32 euro. Dit lei tot hierdie koste vir 'n geregtelike aanmaningsprosedure:

Bedrag in dispuut

Koste vir die geregtelike aanmaningsprosedure

tot 1.000 euro

32,00 euro

tot 1.500 euro

33,50 euro

tot 2.000 euro

44,50 euro

tot 3.000 euro

54,00 euro

tot 4.000 euro

63,50 euro

tot 5.000 euro

73,00 euro

As 'n reël word hierdie fooie op die skuldenaar gehef wanneer die betalingsbevel gestuur word.
Hoe hoog die presiese verwagte koste vir die geregtelike aanmaningsprosedure vir ander bedrae in dispuut is, kan bepaal word met behulp van 'n sakrekenaar wat op die webwerf van die aanmanhowe beskikbaar gestel is: www.aanmanings.de / de / koste sakrekenaar.html
Indien ’n prokureur as regsadviseur ingeroep word om die eis af te dwing, moet geld ook hiervoor in ag geneem word.

Hoe lank neem 'n geregtelike aanmaningsprosedure?

Die baie kort duur van die geregtelike aanmaningsprosedure met net 'n paar stappe (aanmaningskennisgewing, afdwingingskennisgewing) is die voordeel van hierdie moontlikheid om die eis af te dwing en die skuldenaar te laat betaal.
Indien die aansoek by die sentrale skeihof ingedien word (indien nodig deur 'n prokureur), sal die besluit onmiddellik gestuur word. Die beswaartydperk verstryk binne twee weke. As die skuldenaar die geld betaal, is die proses reeds op hierdie stadium verby – ná net twee weke. As hy beswaar maak, geld dit ook, aangesien 'n hof dan oor die saak beslis. Indien die skuldenaar nie op die betalingsbevel reageer nie, kan daar om die afdwingingsbevel aansoek gedoen word.
Weereens het die skuldenaar net twee weke om beswaar te maak. Indien hy beswaar maak teen die afdwingingsbevel, word die aanmaningsprosedure beëindig en 'n hofsitting volg. Indien hy eerder betaal, word die aanmaningsprosedure ook op hierdie stadium afgehandel. Indien hy nie reageer nie, volg afdwinging.
In sommige gevalle kan die geregtelike aanmaningsprosedure ná 'n goeie 14 dae eindig. In die ergste geval eindig dit eers na 'n goeie vier weke as die skuldenaar die afdwingingsbevel weerspreek of glad nie daarop reageer nie.
Die tydsduur wat aanvaar moet word indien die saak in die hof aangehoor moet word, kan nie oor die algemeen gesê word nie, aangesien dit afhang van die tydkapasiteit van die individuele howe.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here