Erf van die huis: wanneer die belastingowerhede toegestaan ​​sal word

Enigeen wat 'n huis erf en daarin wil woon, moet met enige mede-erfgename tot 'n ooreenkoms kom. “Daarom is dit raadsaam om geld betyds opsy te sit sodat jy later byvoorbeeld broers en susters kan afbetaal,” adviseer Anton Steiner, spesialisprokureur vir erfreg en president van die Duitse Forum vir Erfreg. Byvoorbeeld, 'n bouvereniging leningsooreenkoms is geskik hiervoor: Aangesien die betaling van mede-erfgename aan vaste eiendom as 'n residensiële doel beskou word, kan daar selfs 'n aanspraak op staatsubsidies soos die huisboupremie wees.
Dit is die beste vir die testateur om presies te reguleer wie wat in 'n testament moet kry, byvoorbeeld deur middel van 'n verdelingsbevel. Veral kinderlose egpare neem dikwels verkeerdelik aan dat hulle onderskeie enkellopende erfgename is. In plaas daarvan behoort hulle aan 'n gemeenskap van erfgename met die oorledene se naaste familie, soos sy ouers en broers en susters. ’n Sogenaamde Berlynse Testament bied die moontlikheid om jou gade as die voorlopige enigste erfgenaam aan te stel.

As jy bates erf - en dit is waaroor eiendom gaan, moet die begunstigdes erfbelasting betaal. Die bedrag hang af van die mate van verwantskap. Maar die belastingowerhede hou nie altyd hul hand vas nie: Daar is redelik hoë belastingvrystellings, veral vir nabye familielede, soos gades of kinders.
Die erfbelastinghervorming van 2009 het hoofsaaklik oorlewende gades en kinders bevoordeel; met die Wet op Groeiversnelling het die staat ook die belastinglas vir broers en susters verminder, byvoorbeeld. Maar wanneer is erfbelasting betaalbaar en hoe word dit bereken?

Wie in die geërfde eiendom woon, betaal geen belasting nie

Nie almal wat ’n huis erf hoef te betaal nie. Daar is ook sommige gevalle waar jy op erfbelasting kan spaar. Residensiële eiendomme wat die oorledene tot en met die tyd van erfporsie vir hul eie woondoeleindes gebruik het, is vrygestel van erfbelasting indien die langslewende die huis of woonstel self vir ten minste tien jaar gebruik het. Dit verander nie as die erfgenaam om dwingende redes verhinder word om dit te doen nie, byvoorbeeld omdat hy na 'n ouetehuis moet verhuis. Dieselfde geld vir kinders wat as erfgename aangestel word - maar slegs vir residensiële eiendom met 'n leefruimte van tot 200 vierkante meter. Byvoorbeeld, as die geërfde huis 300 vierkante meter is, moet die markwaarde van 100 vierkante meter belas word. Die graad van verwantskap van die erfgename bepaal ook die presiese belastingbedrag.

Belastinghakies

As 'n duimreël, hoe nader die erfgenaam aan die oorledene verwant is, hoe laer is die erfbelastingkoers. Byvoorbeeld, gades en kinders behoort aan belastingklas I, waarin sewe tot 30 persent erfbelasting verskuldig is. Broers en susters en niggies en nefies wat deur bloed verwant is, betaal sedert 2010 erfbelasting minder as voorheen in belastingklas II met 15 tot 43 persent. Belastingklas III-persone (byvoorbeeld nie-verwante) moet steeds 30 tot 50 persent opdok.

Belastinghakies vir erfbelasting

Belastingklas I Gades en geregistreerde burgerlike vennote, kinders (wettige en 47 buite-egtelike kinders, aangenome kinders, stiefkinders, maar nie pleegkinders nie), kleinkinders en ander afstammelinge asook vir ouers en voorvaders slegs in geval van verkryging weens dood
Belastingklas II Ouers en voorvaders in die geval van verkrygings tussen lewende persone, broers en susters (insluitend halfbroers), broers en susters, stiefouers, skoonouers, skoonkinders en die geskeide gade
Belastingklas III alle ander verkrygers (insluitend vennote in 'n nie-huwelikse vennootskap)

Erf van die huis en belastingvrystellings

Afhangende van die belastingklas, is die erfgename geregtig op vrystellings wat die belasbare bedrag verminder. Indien die erfbelasting steeds so hoog is dat die erfgenaam die huis sal moet verkoop om die geld in te samel, kan die bedrag vir tot tien jaar sonder rente uitgestel word.

Erfenistoelaes

500.000 euro vir gades
400.000 euro

vir 'n kind en 'n kleinkind wat erf in plaas van 'n oorlede kind

200.000 euro vir kleinkinders
100.000 euro

vir die ander persone in belastingklas I

20ste.000 euro

vir persone in belastingklas II

20ste.000 euro vir persone in belastingklas III

Voorbeeldberekening: erfporsie van 'n huis

Aan wie jy die huis bemaak, of hoe nou jy verwant is, speel 'n rol in die bedrag van die belasting.

Foto: Beierse staatskantoor vir belasting

Skenking

Met 'n skenking kan jy jou eiendom gedurende jou leeftyd bemaak. Dieselfde belastingkoerse en belastingvrystellings geld hier as vir 'n erfporsie - met die verskil dat die belastingvrystellings elke tien jaar weer gebruik kan word. 'n Skenking moet deur 'n notaris gesertifiseer word.
Daar moet egter op gelet word dat wanneer jy skenk, jy alle eienaarskapsregte prysgee. Jy kan nie meer die eiendom verkoop as jy byvoorbeeld op oudag geld nodig het nie – ’n sekuriteit is nie meer van toepassing nie. Daarom moet jy mooi dink oor 'n geskenk - dit help as jy op ander maniere behalwe jou eie huis voorsiening gemaak het vir oudag.
Na die skenking het jy nie meer die reg om voort te gaan om die eiendom te gebruik nie. Baie kinders laat natuurlik toe dat hul ouers in die eiendom bly woon. Maar as dit by 'n dispuut kom, kan die verblyfreg dalk ter sprake wees. Jy kan voorsorgmaatreëls teen sulke gevare tref as jy kontraktueel ooreenkom tot 'n verblyfreg of vruggebruik.

Kom ooreen oor 'n verblyfreg

Diegene wat 'n verblyfreg het, word toegelaat om in 'n huis of woonstel te bly woon al is hulle nie meer die eienaar nie. Hierdie reg moet kontraktueel verseker word en in die grondregister aangeteken word.

'n Verblyfreg kan lewenslank wees, maar dit kan ook vir 'n spesifieke tydperk gestel word of onderhewig aan voorwaardes. Dit kan ook verwys na die hele eiendom of net na individuele kamers.
'n Verblyfreg verval indien die geregtigde persoon sterf, hy kan nie meer die eiendom gebruik nie, indien die kontraktueel gestipuleerde tydperk verstryk of 'n ooreengekome voorwaarde nie meer nagekom word nie. Die verblyfreg kan nie geërf of verkoop word nie.

Reël 'n vruggebruik

Vruggebruik selfs wyer as verblyfreg. Hier word die begunstigde toegelaat om in 'n huis, woonstel of eiendom te woon of andersins te gebruik, al is hy nie die eienaar nie. Kommersiële gebruik of huur is ook moontlik.
Vruggebruik word kontraktueel soos 'n verblyfreg gereguleer en in die grondregister aangeteken. U kan byvoorbeeld die duur of sekere voorwaardes stel. In die geval van 'n verandering van eienaarskap bly die wet oor die algemeen van krag. Dit kan egter nie oorgedra of verkoop word nie. 

Waardasie van vaste eiendom in die geval van erfporsie

Vir condominiums sowel as enkel- en tweegesinshuise, bepaal 'n vergelykingswaardemetode die werklike verkoopprys gebaseer op soortgelyke eiendomme of ander faktore soos woonruimte. Indien dit nie moontlik is nie, word die werklike waarde, wat uit die gebou en die grondwaarde bestaan, gebruik. Die inkomstewaardemetode, wat ook jaarlikse huur- en bestuurskoste in ag neem, is van toepassing op huurresidensiële eiendomme. Die oorledene se skuld en aanspreeklikhede kan van die vasgestelde waarde afgetrek word, selfs koste vir sy begrafnis en die grafsteen. Die oorblywende bedrag is dan deurslaggewend vir erfbelasting.

Soos reeds beskryf, bepaal belastingklasse en toelaes die belasting op geskenke en erfenis. Hoe nader die erfgenaam aan die oorledene verwant is, hoe laer is die erfbelasting. Laat die notaris jou adviseer in watter mate vrystellings meermale gebruik kan word.

Wenke van die notaris

“In ’n testament is duidelike en wetlik veilige formulerings besonder belangrik,” sê notaris dr. Kai Bischoff, kenner van erfreg en pensioenaangeleenthede. “'n Notaris gee advies, berei 'n konsep voor, notariseer en stoor die laaste testament. Met 'n fortuin van 50.000 euro, die fooi hiervoor is ongeveer 160 euro - ongeag hoe ingewikkeld die saak is. ’n Notariële testament vervang gewoonlik die sertifikaat van erfporsie, wat vereis word om die status van erfgenaam by banke en die grondregister te bewys. Die sertifikaat van erfenisprosedure is dikwels lank en kos in ons voorbeeld ten minste 264 euro. Wenk: Indien 'n individu jou huislening en spaarkontrak moet erf, laat hulle dan vooraf as 'n begunstigde inskryf. "

Erf die huislening en spaarkontrak

"Natuurlik is die bouvereniging leningsooreenkoms oorerflik," sê Anton Steiner, spesialisprokureur vir erfreg en president van die Duitse forum vir erfreg. "Tensy anders ooreengekom toe die bouvereniging leningsooreenkoms onderteken is, val dit in die erfenis en groei dan na die onderskeie erfgename. ’n Huislening- en spaarkontrak word egter dikwels ontwerp as ’n kontrak ten gunste van derde partye. In 'n sogenaamde begunstigde verklaring kan dan bepaal word dat in die geval van die dood van die kontrakterende party, die regte uit die kontrak outomaties oorgedra word aan 'n spesifieke begunstigde, soortgelyk aan wanneer lewensversekering uitgeneem word. Dan val die huislening en spaarkontrak nie in die erfporsie nie.
Dit kan 'n voordeel wees in delikate gevalle, byvoorbeeld as die testateur iets aan 'n persoon wil gee sonder om die naasbestaandes daarvan te laat weet. Die kontrak geniet in elk geval voorrang bo 'n ander testament. As jy dus later 'n ander bouverenigingkontrak wil oorweeg as die een wat in die kontrak genoem word, sal die kontrak verander moet word - 'n ander bepaling in die testament sal oneffektief wees. In elk geval sal die begunstigdeverklaring verander moet word deur 'n opdrag aan die bouvereniging of bank. "

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here