Sorgtoelaag: definisie, aansoek, bedrag en vereistes

Die bedrag van die sorgtoelaag hang af van watter van die vyf sorgvlakke die persoon wat sorg nodig het, geklassifiseer is. ’n Hoër vlak van sorg stem ooreen met ’n hoër behoefte aan sorg, waarvoor die langtermyn-sorgversekering dan meer geld beskikbaar stel. In sorgvlak 1 word die behoefte aan sorg as te laag beskou om vir sorgtoelae te kwalifiseer.
Hier is die oorsig:

Sorgvlak 1: 0 euro

Sorgvlak 2: 316 euro

Sorgvlak 3: 545 euro

Sorgvlak 4: 728 euro

Sorgvlak 5: 901 euro

Die bedrag van die sorgtoelaag hang af van die graad van sorg. 

Foto: iStock / erdikocak

Doen aansoek vir versorgingstoelaag

Elke versekerde kan informeel aansoek doen vir 'n mate van sorg. In antwoord op 'n telefoniese navraag stuur die langtermyn-sorgversekeringsmaatskappy 'n baie gedetailleerde vorm uit met baie vrae wat ingevul en teruggestuur moet word. Hierdie poging word dikwels weggelaat as die aansoeker dadelik die geskrewe vorm kies. 'n Informele brief is voldoende. 
Hier kan jy 'n voorbeeldaansoek vir langtermyn-sorgversekeringsvoordele gratis aflaai.
Belangrik: Die aansoek moet onderteken word deur die persoon wat sorg nodig het. 'n Handtekening deur familielede is slegs moontlik indien die familielid ook 'n gemagtigde verteenwoordiger met die toepaslike volmag is. As jy oorweldig voel met die aansoek, kan jy ook na die naaste sorgondersteuningspunt gaan en die aansoek daar indien.
Sorgondersteuningspunte is inligting- en adviessentrums wat op staatsvlak georganiseer word. Benewens hulp met die toepassing, sal jy ook baie ander advies vind oor onderwerpe wat relevant is vir mense wat sorg nodig het.

Assessering om die graad van sorg te bepaal

Die gevraagde bepaling van die behoefte aan sorg vind plaas na die assessering. Dit word in die huisomgewing gedoen en neem die vorm aan van 'n opname, wat aangevul word deur 'n paar fisiese funksietoetse. Vir diegene met statutêre gesondheidsversekering, sal die mediese diens van die gesondheidsversekeringsmaatskappye die aansoeker kontak en 'n afspraak vir die assessering voorstel. Medicproof GmbH-kundiges is verantwoordelik vir privaat versekerde persone.
Die assessering moet die mate van aantasting van onafhanklikheid bepaal. Dit word gedoen deur ses lewensareas, waarna verwys word as modules, te assesseer. Punte word in elke module toegeken. Die resultaat word geweeg vir elke area van die lewe. Die geweegde aantal punte lei tot 'n totale aantal punte tussen 0 en 100. Die graad van sorg en dus die bedrag van die sorgtoelaag (sien hierbo) hang af van hierdie totale aantal punte.
onder 12,5 punte = geen sorgvlak:
Daar is geen aantasting van onafhanklikheid nie.
 

12,5 tot onder 27 punte = sorgvlak 1:
Daar is 'n effense aantasting van onafhanklikheid.
 

27 tot onder 47,5 punte = sorgvlak 2:
Daar is 'n beduidende aantasting van onafhanklikheid.
 

47,5 tot onder 70 punte = sorgvlak 3:
Daar is 'n ernstige aantasting van onafhanklikheid.
 

70 tot minder as 90 punte = sorgvlak 4:
Daar is 'n ernstige aantasting van onafhanklikheid.
 

90 of meer punte = sorgvlak 5:
Daar is 'n ernstige aantasting van onafhanklikheid en spesiale vereistes vir verpleegsorg.

Te min versorgingstoelaag? Beswaar is moontlik

Indien die vlak van sorg en dus die aanspraak op sorgtoelaag te laag blyk te wees, is 'n beswaar teen die sorgvlak moontlik binne 'n tydperk van vier weke. Die beswaar moet skriftelik wees. Om dit goed te kan regverdig, moet die persoon wat sorg nodig het toegang tot die lêers van die verslag versoek.
Slegs aan die hand van die deskundige mening kan in detail bepaal word op watter punte daar 'n diskrepansie is tussen die beoordeling van die deskundige en die beoordeling van die sorgbehoewende en hul naasbestaandes. Die motivering vir die beswaar moet dan in detail op hierdie punte ingaan.

Enigeen wat nie 'n graad van verpleegsorg erken het nie of een wat te laag is, moet beslis 'n beswaar indien.

Foto: iStock / Cecilie_Arcurs

Wanneer sal die versorgingstoelaag betaal word??

Indien die klassifikasie in die sorgvlak 2, 3, 4 of 5 is, geld die reg op sorgtoelaag vanaf die dag waarop die aansoek ingedien word. Die eerste betaling word op die eerste werksdag van die volgende maand gemaak. 'n Pro rata aanspraak is van toepassing op die dae in die maand waarin die aansoek ingedien word. 'n Maand is altyd 30 dae, selfs al is die aansoek gedoen in 'n maand met 31 dae of in Februarie met 28 of 29 dae.

Eerste betaling van sorgtoelaag: praktiese voorbeeld

Persoon A doen aansoek op 10. Julie Voordele van die langtermynsorgversekering. Daar is 'n klassifikasie in sorgvlak 3. Dit skep 'n aanspraak op sorgtoelaag van 545 euro per maand. Die eerste betaling sal op 1 gedoen word. Augustus in die bedrag van

545 euro (voordeel vir Augustus)

+ 381,50 euro (proporsionele diens vir 21 van 30 dae in Julie)

= 926,50 euro

Konsultasies wanneer versorgingstoelae ontvang word, is verpligtend

Volgens § 37 Abs. 3 SBL XI, ontvangers van sorgtoelaag word verplig om gereeld advies in hul eie huisomgewing in te win. Met ander woorde: die berader kom by die pasiënt tuis. Die beradingsessies is bedoel om die kwaliteit van tuisversorging te verseker en ondersteuning aan die versorgers te bied. Weiering om advies te gee kan lei tot 'n vermindering of selfs kansellasie van die versorgingstoelaag.
Goedgekeurde verpleegdienste of gekwalifiseerde verpleegpersoneel van adviessentrums is verantwoordelik vir die verskaffing van advies. Die wet maak voorsiening vir een konsultasie elke ses maande vir versekerde persone met sorg graad 2 en 3. In sorgvlak 4 of 5 is een konsultasie elke kwartaal verpligtend. Versekerde persone met sorgvlak 1 ontvang geen versorgingstoelaag nie en is dus nie verplig om advies in te win nie. Nietemin dek die langtermyn-sorgversekering elke ses maande die koste vir vrywillige advies.

Sorgtoelaag en versorgingsvoordele in natura

Sorgvoordele in natura is bedoel as 'n alternatief vir versorgingstoelaag in tuisversorging. Hulle word nie deur private versorgers verskaf nie, maar deur buitepasiëntsorgdienste. Soos die versorgingstoelaag, dien die versorgingsvoordele in natura liggaamsverwante sorgmaatreëls, verpleegsorgmaatreëls en ondersteuning in die bestuur van die huishouding.
Die versorgingsdienste verantwoord sorgdienste in natura direk by die sorgversekeringsfonds. Daar is geen geldelike betaling aan die persoon wat sorg nodig het nie. Aangesien dit 'n betaalde diens is, is die tariewe vir versorging in natura hoër as die versorgingstoelaag vir dieselfde sorgvlak.
Hier is die oorsig:

Sorgvlak 1: geen versorgingsvoordele in natura nie

Sorgvlak 2: 689 euro

Sorgvlak 3: 1.298 euro

Sorgvlak 4: 1.612 euro

Sorgvlak 5: 1.995 euro
Dit is ook moontlik om versorgingstoelae en versorgingsvoordele in natura te kombineer. In hierdie geval word take gedeel tussen private versorgers en opgeleide verpleegpersoneel. Mens praat ook van 'n gekombineerde diens. Die reg op sorgtoelaag word verminder met die persentasie voordele in natura wat gebruik word. Dit is bindend vir ses maande vanaf die aanvang van die gekombineerde diens. Veranderinge is dan moontlik.

Die beradingsdiens is verpligtend vir alle ontvangers van sorgtoelaag. 

Foto: iStock / smolaw11

Gekombineerde diens: praktiese voorbeeld

Die persoon wat sorg benodig A word in sorgvlak 2 geklassifiseer en is dus geregtig op óf EUR 316 sorgtoelaag óf EUR 689 sorgvoordele in natura. A het die versorgingstoelaag gekies en word deur sy dogter B in haar eie woonstel versorg. Met verloop van tyd besef B dat sy oorweldig voel deur die instandhoudingspoging.
Dus besluit A en B om 'n professionele versorgingsdiens vir van die sorg te huur. A doen aansoek vir die gekombineerde voordeel van die langtermynsorgversekering. Die helfte van die versorgingsvoordele in natura behoort in die gekombineerde diens uitgeput te wees volgens A en B se versoek. Vir hierdie versorgingsvoordele in natura is 689/2 = 344,50 euro per maand beskikbaar. Gevolglik daal A se reg op versorgingstoelaag ook met die helfte. In die toekoms sal hy steeds 316/2 = 158 euro ontvang.

Sorgtoelaag en korttermynversorging

Daar word na tydelike sorg in 'n binnepasiëntfasiliteit verwys as korttermynsorg. Dit kan nuttig wees as die pasiënt 'n operasie gehad het en 'n verhoogde vlak van sorg vir 'n beperkte tydperk benodig. Sodra die situasie weer genormaliseer het, eindig die korttermynversorging.
Die langtermynsorgversekering betaal die koste vir korttermynsorg in sorgvlakke 2, 3, 4 en 5 tot 'n bedrag van 1.612 euro per jaar. Indien geen sorg in dieselfde jaar gedra word nie (sien volgende punt), verhoog die moontlike koste-aanname tot 3.224 euro per jaar. Die maksimum duur van korttermynsorg per jaar is 56 dae. Die helfte van die versorgingstoelaag word tydens die korttermynversorging uitbetaal, maar slegs vir 'n tydperk van vier weke.

Sorgtoelaag en voorkomende sorg

Voorkomende sorg is bedoel om verpleegsorg te verseker wanneer private versorgers verhinder word, byvoorbeeld weens hul eie siekte of omdat daar 'n behoefte aan ontspanning is. Die langtermyn-sorgversekering betaal die koste vir voorkomende sorg tot 'n bedrag van 1.612 euro per jaar onder drie voorwaardes:
 

  1. Die verhinderde versorger het reeds die versorgingsdienste vir 'n tydperk van ten minste ses maande verskaf toe die belemmering plaasgevind het.
  2. Die persoon wat sorg nodig het is geklassifiseer as sorg graad 2 of hoër op die tydstip wat hulle nie kon bywoon nie.
  3. Persone aan wie die persoon wat sorg nodig het met plaasvervangende sorg toevertrou is nie verwant aan hom in die eerste of tweede graad nie en woon nie saam met hom in 'n huishoudelike gemeenskap nie.


Voorkomende sorg deur familielede tot die tweede graad of kamermaats is moontlik, maar dan verleen die sorgfonds slegs voordele gelykstaande aan 1,5 keer die versorgingstoelaag. Hulpbronne vir korttermynsorg wat nie gebruik word nie, kan deels vir voorkomende sorg gebruik word. Dit verhoog die maksimum aangeneemde koste tot 2.418 euro. Die maksimum duur van voorkomende sorg per jaar is 42 dae. Gedurende hierdie tyd is jy geregtig op volgehoue ​​betaling van die helfte van die versorgingstoelaag.

Sorgtoelae en verligtingsbedrag

Alle persone wat sorg nodig het in sorgvlakke 2 tot 5 is geregtig op die verligtingsbedrag van 'n eenvormige bedrag van 125 euro per maand. Dit word op aansoek vir 'n spesifieke doel toegestaan ​​en kan onder meer gebruik word vir aanbiedinge om die alledaagse lewe te ondersteun.
Dit kan byvoorbeeld huishulp, versorgingsaanbiedinge vir mense met demensie of advies- en emosionele ondersteuningsdienste vir versorgende familielede wees. Daarbenewens kan die verligtingsbedrag ook vir buitepasiëntsorgdienste aangewend word. 'n Eis het geen invloed op die bedrag van die versorgingstoelaag nie: dit is 'n werklike verhoging in die beskikbare fondse.

Sorgtoelaag en binnepasiëntversorging

Binnepasiëntversorging word nie deur private versorgers uitgevoer nie, maar deur opgeleide verpleegpersoneel. Gevolglik is dit nie moontlik om versorgingstoelae te ontvang as die persoon wat sorg in 'n ouetehuis of ouetehuis woon nie. Die aanname van sorgkoste vir binnepasiëntsorg is 'n afsonderlike diens waarop diegene wat sorg nodig het geregtig is volgens hul vlak van sorg:
 

Sorgvlak 1: geen voordele vir binnepasiëntversorging nie

Sorgvlak 2: 770 euro

Sorgvlak 3: 1.262 euro

Sorgvlak 4: 1.775 euro

Sorgvlak 5: 2.005 euro

Sorgtoelaag en belasting
Volgens Artikel 3 Para. 1 EStG word nie belas nie. Gevolglik is versorgingstoelaag ook belastingvry. Indien private versorgers en familielede egter inkomste uit sorg genereer wat verder gaan as die voordele wat betaal word, is hierdie bykomende bedrae belasbaar. Gevolglik kan belasbare persone wat sorg nodig het slegs buitengewone uitgawes eis vir sorgkoste wat nie deur die versorgingstoelaag of ander langtermynversorgingsversekeringsvoordele gedek word nie.

In die geval van binnepasiëntversorging is daar geen reg op sorgtoelaag nie.

Foto: iStock / shapecharge

Spesiale gevalle van sorgtoelaag

Die langtermyn-sorgtoelaag is een van die spesifieke maatskaplike voordele, dus is dit net so onbeskikbaar vir 'n ontvanger as kindertoelaag of grootmaaktoelaag. Die omskrewe doel beskerm - in teenstelling met werkloosheidsvoordeel, onderhoudstoelae of siektevoordeel - die ontvanger teen beslaglegging.

Sorgtoelaag wanneer ALG II ontvang word

Mense wat werkloosheidsvoordeel II ( "Hartz IV ") ontvang, is verseker vir langtermynsorg. Die bedrae word maandeliks deur die werksentrums aan die langtermynsorgversekering betaal. Aangesien daar geen verskil met ander versekerde persone is nie, geld dieselfde reg op sorgtoelaag as vir alle ander versekerde persone wat sorgbehoewend

Sorgtoelaag in die afwesigheid van sorgversekering

Diegene wat nie vir langtermynversorging verseker is nie, is steeds geregtig op sorgtoelae volgens Artikel 64 van Boek XII van die Sosiale Kode. Die eis word egter nie aan die langtermyn-sorgversekering gerig nie, maar aan die maatskaplike welsynskantoor. Hierdie aanspraak word verminder of kan heeltemal kwytgeskeld word indien die persoon wat sorg nodig het ander inkomste tot hul beskikking het. Jou eie inkomste en dié van jou gade mag nie sekere inkomstegrense volgens § 85 SGB XII oorskry nie. Volgens § 90 SGB XII kan bates van die persoon wat sorg nodig het ook gebruik word om sorg te finansier.

Sorgtoelaag in die buiteland

Sorgtoelaag sal vir 'n tydperk van tot ses weke steeds uitbetaal word indien die persoon wat sorg in die buiteland bly. Daar is ook 'n reg op sorgvoordele in natura vir ses weke in die buiteland. Dit veronderstel egter per definisie dat die versorgers die sorgbehoewende vergesel. In ander EU-lande is dit moontlik om die versorgingstoelaag te onttrek selfs al bly jy vir 'n langer tydperk. Die aankoop sluit egter sorgvoordele in natura uit onder die wet van die ander EU-land.

Sorgtoelaag by dood van die persoon wat sorg nodig het

As 'n versekerde persoon met die reg op sorgtoelaag sterf, word die voordeel volgens § 37 para. 2 sin 2 ten volle betaal teen die einde van die maand waarin hy gesterf het. Die eis gaan oor na die erfgename van die oorledene. Boonop kan erfgename wat na hul geliefde versorg het, na hul dood 'n bykomende belastingvrystelling van 20 toepas by die berekening van erfbelasting.Eis EUR 000 indien drie voorwaardes nagekom word:

  1. Die naasbestaandes is gereeld en permanent versorg.
  2. Die naasbestaandes het geen vergoeding of slegs onvoldoende vergoeding vir die sorg ontvang nie.
  3. Die erfenis kan beskou word as 'n gepaste vergoeding vir die sorg wat verskaf word.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here