Bereken die verpligte gedeelte van die erfenis: Jy is geregtig op

In die geval van 'n erfenis word aan elke geregtigde 'n sekere deel van die erfporsie in die regsukses toegeken - mits daar nie 'n testament is wat die verdeling verskillend reguleer nie. Indien 'n erfenis van die erflater uitgesluit is, d.w.s. "onterf ", ontvang hy nie hierdie wettige erfdeel. In plaas daarvan is hy geregtig op die verpligte gedeelte, wat die helfte van die statutêre gedeelte van die erfenis is. Die verpligte gedeelte is dus 'n soort minimum erfenis.
'n Spesiale kenmerk is die sogenaamde "Berlynse Testament": Hier tree die twee gades elkeen as enigste erfgename op. Kinders word aanvanklik van die erfenis uitgesluit. Die kinders ontvang eers die hele boedel na die dood van beide gades. Maar ook hier geld die volgende: as een van die gades sterf, is die kinders wetlik geregtig op die verpligte gedeelte. Gewoonlik word dit nie versoek nie - as jy aan die veilige kant wil wees, moet jy in hierdie geval voorsorg tref met 'n spesiale klousule. Dit bepaal dat kinders wat hul verpligte gedeelte eis, geen eise meer kan aanspraak maak ná die dood van die ander ouer nie.
 

Met ’n verpligte porsie kry onterfde familielede ook ’n porsie. 

Foto: iStock / Andrii Yalanskyi

Verpligte gedeelte: wie is daarop geregtig?

Diegene wat geregtig is op 'n verpligte gedeelte word gereguleer in Artikel 2303 van die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB). Gevolglik is die volgende groepe mense geregtig op 'n verpligte aandeel:

 • ouers
 • Eggenoot / ekwivalente lewensmaat
 • kinders
 • (Agter klein kinders

Oor die algemeen is broers en susters en ander familielede soos grootouers of onverwante persone nie geregtig op 'n verpligte deel nie. Daar moet egter daarop gelet word dat die aanspraak op die verpligte gedeelte nie noodwendig 'n eis insluit nie. Die ouers van die erflater kan byvoorbeeld slegs 'n verpligte gedeelte eis indien die erflater geen kinders of kleinkinders nalaat nie. Die volgorde van erfopvolging is dus deurslaggewend of 'n eis bestaan ​​of nie. Dit beteken dat jy slegs op 'n verpligte gedeelte geregtig is as jy ook op die statutêre gedeelte van die erfenis geregtig is. Daar is egter een uitsondering: die gade is altyd geregtig op die verpligte gedeelte.
Belangrik om te weet: 'n Persoon wat op 'n verpligte gedeelte geregtig is, word nie outomaties sy verpligte gedeelte toegeken nie. Hierdie reg moet teen die ander erfgename gegeld word. Afhangende van die aard van die verhouding tot mekaar, is daar dikwels net die geregtelike roete - die verpligte gedeelte moet gedagvaar word. Boonop moet die persoon wat op die verpligte gedeelte geregtig is nie te veel tyd neem nie: Die verjaringstydperk om die eis te beweer is drie jaar vanaf die einde van die jaar waarin die testateur gesterf het.

Regte en belasting Die verpligte gedeelte van die Berlynse Testament: Wat jy moet weet Wie is geregtig op 'n verpligte gedeelte van die Berlynse Testament? Hoe kan jy verhoed dat die huweliksmaat in die moeilikheid beland?? Jy kan die antwoorde hier vind.

Erfporsie is minder as die verpligte gedeelte?

Enigeen wat nie onterf is nie, maar 'n erfdeel in 'n testament toegeken word wat kleiner as die verpligte gedeelte is, is geregtig op die oorblywende verskil. Hierdie verskil tussen die toegekende erfenis en die verpligte gedeelte word die bykomende verpligte gedeelte genoem.

Hoe word die verpligte gedeelte bereken?

Om die verpligte gedeelte te bereken, moet die hele erfporsie oorweeg word. Dit beteken dat alle bates, alle laste en enige skenkings wat reeds gemaak is, gelys moet word; in rekeningkundige terme, die oorledene se totale bates en laste. Die erfgename is verplig om - indien nodig ingevolge 'n hofbevel - alle bates en laste openbaar te maak.
Die erfenis sluit in:

 • eiendom
 • Bedrae geld (kontant en deposito)
 • Vaste bates soos aandele, effekte of fondse
 • Vloot / voertuie
 • Huishoudelike items
 • Persoonlike waardevolle items (muntversamelings, juweliersware, kuns)
 • Eise teen derde partye (toegestane persoonlike lenings)
 • Laste teenoor derde partye (lopende lenings, skulde)
 • Geskenke

Dit geld nie vir eise wat nie geërf kan word nie of wat outomaties eindig met die dood van die testateur. 'n Voorbeeld sou wees die reg op vruggebruik of persoonlike erfdienste. Met behulp van 'n balansstaat word die waarde-relevante boedel bepaal en die wettige aanspraak vir elke erfgenaam gedefinieer in terme van waarde. Die verpligte gedeelte stem dan ooreen met die helfte van hierdie waarde.

Bereken verpligte deel - voorbeeld: In die geval van 'n getroude paartjie met twee kinders, sterf die man. Die vrou is geregtig op 50 persent van die erfenis, die twee kinders deel die oorblywende 50 persent. Elke kind het dus 'n wettige reg op 25 persent van die boedel. Indien albei kinders nou deur die man onterf is, is hulle geregtig op die verpligte gedeelte in plaas van die statutêre gedeelte van die erfenis. Dit beloop die helfte en dus 12,5 persent van die boedel. Aanvaar 'n afslag van 100.000 euro, sou die wettige erfporsie per kind 25 wees.000 euro, die verpligte gedeelte aan die ander kant slegs 12.500 euro.

Indien 'n afstammeling weens familietwis onterf word, is hy steeds geregtig op die verpligte gedeelte.  

Foto: iStock / PIKSEL

Wat is die verpligte gedeelte vir gades?

Die bedrag van die verpligte gedeelte, die sogenaamde verpligte gedeelte-kwota, hang - soos die bedrag van die statutêre erfporsie - af van die aantal en tipe verdere erfgename. In die geval van gades word daar ook onderskei tussen die gemeenskap van winste en die skeiding van eiendom, aangesien dit verskillende erfkwotas tot gevolg het.
Indien daar een of meer kinders is, is die verpligte gedeelte vir die langslewende een agtste van die boedel. Indien die egpaar daarenteen geen kinders gehad het nie, maak die wettige erfopvolging voorsiening daarvoor dat die ouers van die oorledene die erfgename is. In hierdie geval styg die gade se verpligte gedeelte egter tot 'n kwart van die boedel. Indien daar geen ander erfgename behalwe die gade is nie, beslaan die verpligte gedeelte die helfte van die boedel.

Verpligte gedeelte in die geval van skeiding van eiendom

Met die skeiding van eiendom is die aantal kinders deurslaggewend vir hoe hoog die wettige erfkwota vir die gade is. Indien daar geen of hoogstens een kind is nie, is die erfenis die helfte van die boedel en die verpligte gedeelte dus 'n kwart. Met twee kinders word die erfporsie verminder tot 'n derde en die verpligte gedeelte tot 'n sesde. Indien die egpaar meer as twee kinders het, is die gade se deel van die erfenis een kwart en die verpligte gedeelte, as die helfte van die erfenis, is een agtste.

Meer opwindende artikels oor die onderwerp van erfenis en pensioene

Voorbeeld: Berekening van die verpligte gedeelte vir gades

In die geval van 'n getroude paartjie sterf die vrou en laat haar eie fortuin van 100 na.000 euro. Indien daar geen ander geregtigde en/of erfpersone buiten die gade is nie, ontvang hy die hele boedel as 'n erfporsie ten bedrae van 100.000 euro. Die verpligte gedeelte beloop dan 50.000 euro. As daar aan die ander kant twee kinders is, het die gade 25 persent en dus 25.000 euro van die boedel as erfenis. Die verpligte gedeelte word dienooreenkomstig verminder tot 12.500 euro. Indien die ouers van die oorledene geregtig was weens 'n kinderlose huwelik, het die erfdeel van die gade verhoog tot 50.000 euro en die verpligte gedeelte tot 25.000 euro.

Hoeveel is die verpligte gedeelte van die kinders?

In die geval van kinders word die kwota van die individuele verpligte gedeeltes verminder volgens hul getal. Indien die gade nog lewe, het alle kinders saam 'n totale aanspraak op 'n verpligte gedeelte van 'n kwart. Dit word op sy beurt eweredig tussen alle kinders verdeel. Die verpligte porsiekwota is steeds een agtste (12,5 persent van die totale erfporsie) vir twee kinders en 8,33 persent vir drie kinders.
Indien die kinders die enigste erfgename is omdat die gade nie meer lewe nie, verhoog die verpligte gedeelte tot die helfte van die boedel. Soos die aantal kinders toeneem, neem die persentasie van die individuele kind dienooreenkomstig af. In hierdie geval, as daar twee kinders is, bly 'n kwart van die boedel as 'n verpligte gedeelte vir elke kind oor; met vier kinders is dit net een agtste. Ook hier bly in totaal die helfte oor as die hele verpligte gedeelte.

Aandag:

Indien die gades ooreengekom het om eiendom te skei in plaas van 'n gemeenskap van winste, sal die erfkwotas van die kinders dienooreenkomstig verskil.

Voorbeeld: Bereken die verpligte gedeelte van die kinders

Met die veronderstelde 100.EUR 000 afslag, die kinders het die volgende opsies: 

 • 'n Enig kind erf die hele eiendom as die enigste erfgenaam. Sy verpligte gedeelte word dienooreenkomstig verminder tot die helfte (50.000 euro). As daar broers en susters is, word die boedel gelykop tussen die broers en susters verdeel. Met twee kinders het elke kind 'n verpligte gedeelte van 25.000 euro, met drie kinders is dit 16.600 euro en met vier kinders 12.500 euro.
   
 • Indien die erfenis met die nog lewende gade gedeel word, is die totale wettige erfporsie van die kinders 50 persent, d.w.s. 50.000 euro, en die verpligte gedeelte tot 25.000 euro. Hierdie bedrae word onder die aantal kinders verdeel. Met twee of drie kinders maak dit 12.500 euro of 8.333,33 euro per kind.
Reg & Belasting Gemeenskap van erfgename: Dit is wat mede-erfgename moet weet Regte & Belasting Verpligte gedeelte vir kinders: Dit is hoeveel erfporsie hulle wettiglik het om Reg & Belasting Verpligte gedeelte aanvullende eis: Wie is geregtig op meer erfenis?

Hoe word die verpligte gedeelte van 'n eiendom bereken??

Selfs in die geval van geërfde eiendom word die waarde daarvan aan die erfgename verdeel volgens die verpligte porsiekwotas. Die eiendom is volledig ingesluit by die erfgeld, insluitend enige uitstaande lenings. Die datum van dood van die erflater word gebruik as die verwysingsdatum vir die berekening van die waarde van die eiendom. Die vorige regspraak aanvaar dat die verkoopsopbrengs ooreenstem met die eiendomswaarde indien die verkoop plaasgevind het of plaasvind binne drie jaar vanaf die sleuteldatum. Die uitsondering is egter as die eiendom later verander is op 'n manier wat die waarde daarvan beïnvloed, byvoorbeeld deur moderniserings wat uitgevoer is. Dan moet die eiendomswaarde terugwerkend tot die verslagdoeningsdatum bepaal word deur middel van 'n aanslag wat die waardeveranderinge uitsluit.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here