Verpligte gedeelte vir kinders: Dit is hoeveel erfenis hulle wetlik geregtig is op

Die verpligte gedeelte van die kinders is volgens § 2303 Abs. 1 bl. 2 BGB basies die helfte van hul wettige erfenis. Dit is die gedeelte van die boedel waarop hulle volgens die wettige erfopvolging geregtig is.
Hoe groot die proporsie kinders volgens die regsopvolging is, hang in wese af van twee faktore:

 • Verhoudingstatus van die erflater: Die langslewende gade of geregistreerde vennoot is die hooferfgenaam en ontvang die helfte van die bates volgens die regsopvolging, mits die vennootskap as 'n gemeenskap van winste bestuur is. Indien skeiding van eiendom ooreengekom is, is die aandeel daarvan presies dieselfde as dié van elke kind, maar is minstens 25 persent.
 • Aantal wettige erfgename van die eerste orde: Dit sluit alle wettige, buite-egtelike en aangenome kinders in, gevolg deur kleinkinders en agterkleinkinders van die oorledene. Volgens die regsopvolging verdeel die kinders die oorblywende 50 persent van die bates gelykop onder mekaar in die geval van 'n gemeenskap van winste. As eiendom geskei word, erf hulle 50 persent (enigste kind), 67 persent (twee broers en susters) of 75 persent (drie of meer kinders).

Die verskil tussen die statutêre gedeelte van die erfenis en die verpligte gedeelte word gelykop tussen die gade en die ander kinders verdeel indien slegs een afstammeling onterf is. As alle kinders slegs die verpligte gedeelte moet ontvang, ontvang die gade 75 persent van die erfenis in 'n gemeenskap van winste, in die geval van eiendomsskeiding, afhangende van die aantal kinders, ten minste 62,5 persent.
Kleinkinders word slegs in ag geneem indien hul ouers (d.w.s. die kinders van die erflater) reeds oorlede is, en hulle verdeel die wettige erfenis of verpligte gedeelte van die ouers onder mekaar.
Terloops: Die verpligte gedeelte is nie net relevant vir onterfde kinders nie. Indien 'n kind volgens die testament van die oorledene 'n gedeelte van die boedel ontvang wat minder is as sy of haar verpligte gedeelte, is hy geregtig op die verskil.

Indien die kinders minder erf as die bedrag wat in die verpligte aandeel gespesifiseer word, het hulle die reg om die verskil te eis.  

Foto: iStock / djedzura

Voorbeelde van die berekening van die verpligte gedeelte:

 • Die ongetroude testateur het 'n seun en 'n dogter gehad. Gedurende sy leeftyd het hy sy dogter die enigste erfgenaam gemaak. Die statutêre deel van die erfenis is egter 50 persent vir elke kind. Gevolglik is die seun geregtig op 25 persent van die boedel as 'n verpligte gedeelte.
 • Die getroude testateur het nie 'n skeiding van eiendom met haar man bepaal nie. Sy het dus in 'n gemeenskap van winste geleef. Haar man erf dus 50 persent van die boedel. Sy het twee dogters gehad en het een van hulle onterf. Die wettige erfporsie van hierdie dogter sou 25 persent wees, so sy ontvang 12,5 persent van die boedel as 'n verpligte gedeelte.
 • Die geskeide erflater het twee seuns en een kleinseun gehad. Die eerste seun en pa van die kleinseun is egter reeds oorlede. Sy het die tweede seun onterf. In hierdie geval is die kleinseun hul wettige erfgenaam. As kind van die testateur ontvang sy oom egter 25 persent van die boedel as verpligte gedeelte.
 • Die weduwee-erflater het vier seuns en 'n fortuin van 1 gehad.000.000 euro. In sy testament het hy verklaar dat daar na sy dood 'n seun 700 sou wees.000 euro en die ander drie slegs 100 elk.Kry 000 euro. In hierdie geval kan die drie seuns elk 25 van hul broer ontvang.Vra vir 000 euro. Dit is die verskil tussen jou verpligte gedeelte (125.000 euro) en hul deel reeds ontvang (100.000 euro).

Hoe kry kinders hul verpligte porsie?

In geval van dood erf kinders nie outomaties hul verpligte gedeelte nie, maar moet dit by die erfgename aanvra. Die volgende stappe is hiervoor nodig:

 1. Bepaal en kontroleer die boedelwaarde: Volgens § 2027 BGB is die erfgename verplig om die waarde van die boedel te bepaal. Vir dié doel stel hulle ’n boedelregister op. Indien 'n persoon wat geregtig is op 'n verpligte gedeelte inligting oor die boedelwaarde skriftelik aanvra, moet hulle inligting verskaf ooreenkomstig Artikel 2314 van die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB) en selfs 'n notaris opdrag gee as hulle dit wil.
 2. Eis die verpligte gedeelte: Die persoon wat geregtig is op verpligte gedeelte stuur die eis skriftelik aan die erfgename. In beginsel moet erfgename onmiddellik die verpligte gedeelte betaal. Die persoon wat op 'n verpligte gedeelte geregtig is, hoef geen betaling in paaiemente of enige ander diens as geld (byvoorbeeld 'n motor of 'n huis) te aanvaar nie. Indien die erfgename nie in staat is om hul skuld te delg nie, kan hulle aansoek doen om uitstel in ooreenstemming met Artikel 2331a van die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB). Dit is byvoorbeeld die geval as jy jou huis onder druk moet verkoop om die verpligte gedeelte af te betaal.
 3. Regsgedinge: Indien die erfgename weier om die verpligte gedeelte uit te betaal, kan die persoon wat op verpligte gedeelte geregtig is die bevoegde hof dagvaar. Sulke prosedures neem soms etlike jare, sodat hy in hierdie geval 'n aansienlike vertraging in betaling moet verwag. Dit is dus raadsaam om 'n skikking buite die hof te soek.
Pensioen en pensioen Bereken die verpligte gedeelte van die erfenis: Dit is joune as elke erfgenaam 'n verpligte gedeelte ontvang en hoeveel dit is? Ons verduidelik hoe om die verpligte porsiekwota te bereken.

Let op die beperkingstydperk

Ook in die geval van kinders is die aanspraak op die verpligte gedeelte onderhewig aan 'n verjaringstydperk van drie jaar in ooreenstemming met Artikel 195 en Artikel 199 van die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB). Die tydperk begin aan die einde van die jaar waarin die testateur sterf. Byvoorbeeld, as die pa op die 23ste is.06.Oorlede in 2021, sy kinders het tot 31.12de.2024 Tyd om jou verpligte gedeelte op te eis. Dit geld egter net solank hulle weet van die erfporsie. As jy eers jare later van jou pa se dood uitvind, byvoorbeeld omdat daar geen kontak was nie, begin die sperdatum op die dag wat jy daarvan bewus geword het. Ongeag dit, verval elke eis op 'n verpligte gedeelte oor die algemeen na 30 jaar.

Wanneer hou die reg op die verpligte gedeelte op om van toepassing te wees??

Volgens § 2333 BGB verloor kinders slegs die reg op hul verpligte gedeelte in die skaarsste gevalle. Daarvoor moes hulle byvoorbeeld swaar op hulself geskuld het

..

 • is gevonnis tot gevangenisstraf van minstens een jaar sonder proef.
 • in 'n psigiatriese fasiliteit geplaas word vir 'n kriminele oortreding.
 • die onderhoudsverpligting teenoor die testateur opsetlik geskend het.
 • gedreig, geweld gepleeg of 'n kriminele oortreding teen die testateur, sy gade of sy ander kinders.

Daarbenewens moet die testateur die onttrekking van die verpligte gedeelte en die redes in die testament aanteken. Indien die kind egter sy gedrag radikaal verander het ten tye van erfporsie, kan die hof steeds sy verpligte gedeelte aan hom toeken.

Geld wat gedurende leeftyd weggegee word: effek op verpligte gedeelte?

In die geval van 'n skenking gedurende hul leeftyd - byvoorbeeld om kinders of ander familielede indirek te onterf - behou kinders die reg op hul verpligte gedeelte, mits die skenking gemaak is tot tien jaar voor die dood van die testateur. In hierdie geval word die waarde van die skenking by die waarde van die boedel gevoeg, maar daal met tien persent vir elke afgelope jaar tussen die skenking en die dood van die testateur. Hoe verder terug die skenking gemaak is, hoe minder het die verpligte gedeelte toegeneem.

Wet en belasting Geskenkbelasting: wat die staat kry Wanneer 'n persoon geld of eiendom gee, moet belasting gehef word. Dit is die sogenaamde geskenkbelasting.

Voorbeeld van 'n skenking:

Die geskeide erflater het twee seuns gehad en die eersgeborene as enigste erfgenaam in sy testament aangebring. Sy netto waarde was 500 by sy dood.000 euro. Boonop het hy drie jaar voor sy dood sy eerste seun 200 gehad.000 euro gratis. Die tweede seun kry aanvanklik 125.000 euro - sy verpligte gedeelte van 25 persent van die erfenis. Daarbenewens het hy weens die skenking 'n verpligte porsie-aanvullingseis teen sy broer.
Sedert die skenking drie jaar gelede gemaak is, net 140.000 euro (70 persent van die waarde). Volgens die regsopvolging sou 70 hiervan vir die tweede seun beskikbaar wees.000 euro aan. Sy verpligte deel van die skenking is dus 35.000 euro.

Die reg op die verpligte gedeelte geld ook vir die Berlynse Testament?

Met die Berlynse Testament gebruik huweliksmaats mekaar as enigste erfgename. Die langslewende vennoot ontvang aanvanklik die hele boedel. As finale erfgename kry die kinders eers ná sy dood hul deel. Dit is byvoorbeeld nuttig as die boedel uit eienaar-geokkupeerde eiendom bestaan. Op hierdie manier verhoed gades dat die oorblywende ouer die huis moet verkoop om die kinders af te betaal wat geregtig is om te erf.
Ten spyte van die Berlynse Testament verval die kinders se aanspraak op hul verpligte gedeelte egter nie. As een ouer sterf, kan hulle teoreties die oorlewende vra om hul verpligte gedeelte te betaal. Om te voorkom dat dit gebeur, bevat die testament dikwels 'n sogenaamde verpligte porsieklousule. Dit bepaal dat die kinders na die dood van die tweede ouer slegs hul verpligte gedeelte ontvang indien hulle hul gedeelte vroeg opeis wanneer die eerste ouer sterf. In die meeste gevalle is dit nie die moeite werd om op hul regte aan te dring nie. Indien die langslewende ouer egter sorg benodig of as hy die eiendom vernietig, kan twee verpligte gedeeltes meer optel as wat van die erfenis oorbly na die dood van beide ouers.

Indien ouers hul kinders van die verpligte gedeelte wil uitsluit weens ernstige kriminele oortredings, moet hulle geloofwaardige redes in hul testament verskaf.  

Foto: iStock / PamelaJoeMcFarlane

Moet kinders hul verpligte gedeelte opeis?

Indien onterfde kinders van hul verpligte deel wil afstand doen, kan dit op twee maniere gedoen word:

 • Voor die dood van die testateur teken hulle 'n kontrak afstanddoening van die verpligte gedeelte met die notaris in ooreenstemming met § 2346 para. 2 BGB.
 • As die testateur gesterf het, hoef kinders in elk geval nie hul verpligte deel op te eis nie. Die erfgename is nie verplig om hulle te kontak oor hul verpligte gedeelte nie. Na die verjaringstydperk van drie jaar verval die reg op 'n verpligte gedeelte.
 • Daar is egter 'n uitsondering indien die kinders voordele volgens SGB II ("Hartz IV") ontvang. In hierdie geval, volgens 'n uitspraak deur die Maatskaplike Hof in Mainz, moet diegene wat geregtig is op 'n verpligte gedeelte selfs hul eis teen 'n Berlynse testament stel. Dit geld egter slegs as daar genoeg kontant is en die betaling nie onnodige swaarkry vir die oorblywende ouer verteenwoordig nie.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here