Verpligte gedeelte-aanvullingseis: Wie is geregtig op meer erfenis?

Verskil: persone wat geregtig is op 'n verpligte gedeelte en wettige erfgename

Indien 'n persoon sterf, is die wettige erfgename (gade en familie) geregtig op bepaalde gedeeltes van die boedel. Die wet verdeel familielede in vier kategorieë:

 • 1. Orde: direkte afstammelinge. Eers kinders, toe (agter)kleinkinders.
 • 2. Orde: Eers ouers, dan afstammelinge, soos broers en susters, niggies en nefies van die testateur.
 • 3. Orde: eers grootouers, dan afstammelinge, soos tantes en ooms van die testateur.
 • 4de. Orde: groottantes en grootooms van die testateur, dan afstammelinge.

Is daar geen direkte erfgename nie (1. Bevel), word die kring van wettige erfgename aan en aan getrek totdat 'n erfgenaam gevind word. Sekere persone van die wettige erfopvolging is ook geregtig op 'n verpligte aandeel; dit is eggenote, kinders, (agter)kleinkinders en ouers. Selfs in die geval van onterwing deur die erflater, is jy geregtig op die statutêre verpligte gedeelte van die boedel. Dit beloop die helfte van die gewone gedeelte van die erfporsie en kan nie in 'n testament herroep word nie. Om die verpligte gedeelte te bereken, word die hele bates van die boedel bepaal ten einde die verpligte gedeelte somme van die onderskeie persone te bereken.
Indien die testateur egter gedurende sy leeftyd skenkings gemaak het, is die boedel dienooreenkomstig laer as wat dit sonder die skenkings sou gewees het. Dit beteken dat die verpligte gedeelte wat bereken moet word ook laer is. Die erfgenaam(s) wat op 'n verpligte gedeelte geregtig is, kan dus versoek dat die gevolglike verskil tussen die verpligte gedeelte van die boedel minus skenking en die boedel plus skenking (= fiktiewe boedelwaarde) aan hulle uitbetaal word. Die reg om hierdie verskil te eis word na verwys as 'n verpligte porsie-aanvullingseis; die verskil as 'n verpligte porsie-aanvulling.
 

Familielede kan uitgesluit word van die wettige erfporsie in 'n testament - maar nie van die verpligte gedeelte en die aanspraak op aanvullende verpligte gedeeltes nie.

Foto: iStock / dan_alto

Hoekom is daar die reg op 'n verpligte porsie-aanvulling?

Indien 'n potensiële erfporsie deur die erflater onterf word, word dit dikwels gedoen met die doel om nie 'n sent van hul eie rykdom aan die onderskeie persoon na te laat nie. In die meeste gevalle gaan uitgerekte argumente en argumente so 'n situasie vooraf. Verskeie erfgename soos die gade of kinders kan egter nie heeltemal onterf word nie, aangesien hulle volgens wet geregtig is op die verpligte gedeelte. Die testateur kan byvoorbeeld daaraan dink om die hele fortuin gedurende sy leeftyd weg te gee, sodat daar by die dood nie meer erfenis is nie. Een opsie sou byvoorbeeld wees om die hele fortuin aan 'n kind te gee. As die broers en susters hul verpligte gedeelte eis, sal dit nul wees, aangesien daar nie meer enige bates is nie. Hierdie opsie word deur die wet uitgesluit met behulp van die verpligte porsie-aanvulling. Skenkings wat minder as tien jaar gelede gemaak is, moet op versoek by die verpligte gedeelte ingesluit word sodat diegene wat op die verpligte gedeelte geregtig is 'n eis kan maak.

Wie is geregtig op die verpligte porsie-aanvulling?

Die groepe mense wat op die aanvullende verpligte gedeelte geregtig is, stem ooreen met diegene wat op 'n verpligte gedeelte geregtig is. Dit sluit hoofsaaklik die kinders en die eggenoot van die oorledene in. As hulle nie meer lewe nie, strek die groep mense uit na die ouers van die testateur en die (agter)kleinkinders.
Broers en susters en ander familielede is nie geregtig op 'n verpligte gedeelte nie en is dus nie geregtig op 'n verpligte gedeelte nie. Terwyl die gade altyd geregtig is op die verpligte gedeelte en dus 'n moontlike aanvullende verpligte gedeelte, ontstaan ​​vir alle ander groepe mense slegs 'n eis indien 'n mens 'n reg op 'n deel van die boedel sou hê volgens die wettige erfopvolging en behoort aan die geregtigde persoon. tot verpligte gedeelte volgens § 2303 BGB.
Oor die algemeen kan 'n eis op die verpligte porsie-aanvulling slegs ontstaan ​​indien skenkings vooraf gemaak is. Daarsonder is daar geen basis vir die skepping van 'n verpligte porsie-aanvulling nie.

Hoe verskil die verpligte deelaanvulling en verpligte deel??

Selfs al bevat beide terme die "verpligte deel", is hulle selfonderhoudend van mekaar. Dit beteken dat beide eise onafhanklik van mekaar beweer kan word en dat die bestaan ​​van die een nie die ander bepaal nie. Dit beteken onder meer dat 'n persoon wat 'n gedeelte van die boedel deur middel van 'n wetlik toegewysde gedeelte van die erfenis of in 'n testament ontvang, steeds 'n verpligte gedeelte-aanvulling kan eis.
Die verpligte gedeelte word bereken op grond van die eiendomswaarde, gebaseer op die tyd van dood. Die verpligte porsie-aanvulling, daarenteen, tel tot tien jaar in die verlede weens die skenkings en dus moontlik ook met fiktiewe waardes.

Wenke oor die reg op 'n verpligte porsie-aanvulling
 • Die eis om die verpligte gedeelte aan te vul, moet onafhanklik aangevoer word. Dit is nie gekoppel aan die verpligte gedeelte nie, maar moet afsonderlik aangevra word.
 • Selfs al is die erfenis afgekeur en die eis op die verpligte gedeelte bestaan ​​nie meer nie, bly die eis op die aanvullende verpligte gedeelte en kan dit steeds geëis word.
 • Die eis op die aanvullende verpligte gedeelte is altyd gerig teen die erfgenaam(s) van die boedel, nie teen die werklike ontvanger nie.

Aanspreeklikheid van die ontvanger in die geval van 'n eis om die verpligte gedeelte aan te vul

Vir diegene wat 'n skenking ontvang het, kan die vraag ontstaan ​​in watter mate hulle aanspreeklik is in die geval van 'n verpligte porsie-aanvulling. Daar is hoofsaaklik net een kontakpersoon vir die persoon wat geregtig is om die verpligte gedeelte aan te vul: die erfgenaam(s) van die boedel. Indien verskeie mense erf, is hulle gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik. Die eis van die persoon wat geregtig is om die verpligte gedeelte aan te vul moet dus teen die erfgename gevorder word. Die ontvanger van die geskenk is irrelevant, hy is nie aanspreeklik teenoor die begunstigde nie en het niks om te vrees nie. Dit is ook irrelevant of die ontvanger 'n natuurlike persoon of 'n regspersoon is, soos 'n vereniging of 'n stigting. As die ontvanger egter ook die erfgenaam is, kan hy nie aanspreeklikheid vermy nie. Hy is dan egter aanspreeklik in sy funksie as erfgenaam, nie as begunstigde nie.
Indien die eis van die persoon wat geregtig is om die verpligte gedeelte aan te vul egter nie ten volle deur die erfgename bevredig word nie of indien die erfgenaam self ook op 'n verpligte gedeelte-aanvulling geregtig is, is die eis teen die ontvanger gerig. Dit word gereguleer deur § 2329 BGB. Die gevolglike subsidiêre aanspreeklikheid is tipies van toepassing in die volgende gevalle:

 • Erbe is bankrot
 • Erbe het self 'n reg op 'n bykomende verpligte gedeelte
 • Weiering deur die erfgenaam ooreenkomstig Artikel 2328 van die Duitse Burgerlike Wetboek: Die erfgename wat geregtig is op 'n verpligte gedeelte moet hul eie verpligte gedeelte en die aanvulling tot die verpligte gedeelte behou
 • Die boedel is te laag, waardeloos of te veel skuld

As jy 'n skenking wil maak, moet jy hierdie reël in ag neem. Veral met skenkings aan nie-winsgewende organisasies kan hierdie eis agteraf probleme vir die organisasie veroorsaak.

Vir diegene wat 'n skenking ontvang het, kan die vraag ontstaan ​​in watter mate hulle aanspreeklik is in die geval van 'n verpligte porsie-aanvulling.

Foto: iStock / ilkercelik

Hoe word die verpligte porsie-aanvulling bereken?

By die berekening van die verpligte gedeelte-aanvulling moet 'n onderskeid getref word tussen 'n vaste eiendom en 'n fiktiewe boedel. Die vaste eiendom is die berekening van die huidige situasie met alle bestaande bates. Die fiktiewe boedel, aan die ander kant, bereken hoeveel die boedel sou gewees het as die skenking nie bestaan ​​het nie. Vir die berekening van die verpligte porsie-aanvulling word na die fiktiewe boedel verwys. Die berekeningsmetode is dus soos volg:

 1. Bepaling van die eiendomswaarde
 2. Berekening van die verpligte gedeelte van die eiendomswaarde
 3. Bepaling van alle geskenke met betrekking tot hul waarde en bepaling van die fiktiewe boedelwaarde
 4. Berekening van die verpligte gedeelte van die fiktiewe boedelwaarde
 5. Berekening van die verpligte deelaanvulling as die verskil tussen die verpligte deel fiktief en die verpligte deel reële

Verpligte gedeelte-aanvulling = (fiktiewe boedelwaarde x reg op verpligte gedeelte) - (eiendomswaarde x reg op verpligte gedeelte)


Voorbeeld: Die eiendomswaarde is op 1 gestel.000.000 euro bepaal. In die jaar voor dood het die testateur 'n geskenk van 50 ontvang.000 euro gemaak. Vir diegene wat geregtig is op 'n verpligte gedeelte, is daar 'n verpligte gedeelte-eis van 25 persent volgens wet.

1.000.000 euro x 25 persent = 250.000 euro → dit stem ooreen met die werklike verpligte gedeelte

Die fiktiewe boedel, met inagneming van die skenking, is egter 1.050.000 euro.


1.050.000 euro x 25 persent = 262.500 euro → dit stem ooreen met die fiktiewe verpligte gedeelte
262.500 euro - 250.000 euro = 12.500 euro → dit stem ooreen met die verpligte porsie-aanvulling

Verminderingsmodel van die verpligte gedeelte-aanvullingseis

In die geval van 'n verpligte gedeelte-aanvulling is die amortisasiemodel van toepassing op die berekening van die fiktiewe boedel. In terme van tyd word die skenkings tien jaar in die verlede in ag geneem; Die persentasie wat in ag geneem moet word, neem egter af. Vir elke afgelope jaar na dood word altyd 10 persent minder by die fiktiewe boedel gevoeg. Gebaseer op 'n skenking van 100.000 euro lei tot die volgende lys:
 

Tyd van skenking

Meer om te oorweeg
proporsie van

Na die landgoed
bygevoeg moet word
Skenkingsom

Tot 'n jaar voor die dood

100 persent

100.000 euro

Tot twee jaar voor dood

90 persent

90.000 euro

Tot drie jaar voor dood

80 persent

80.000 euro

Tot vier jaar voor dood

70 persent

70.000 euro

Tot vyf jaar voor die dood

60 persent

60.000 euro

Tot ses jaar voor dood

50 persent

50.000 euro

Tot sewe jaar voor die dood

40 persent

40.000 euro

Tot agt jaar voor die dood

30 persent

30ste.000 euro

Tot nege jaar voor die dood

20 persent

20ste.000 euro

Tot tien jaar voor die dood

10 persent

10.000 euro

Vanaf die elfde jaar voor die dood

0 persent

0 euro

Voorbeeld: Bogenoemde skenking is gemaak ses jaar voor die dood van die testateur. Weens die ineenstorting moet slegs 50 persent van die skenkingsbedrag dus in ag geneem word. Die fiktiewe afslag is dus 1.025.000 euro
1.025.000 euro x 25 persent = 256.250 euro → dit stem ooreen met die fiktiewe verpligte gedeelte
256.250 euro - 250.000 euro = 6.250 euro → dit stem ooreen met die verpligte porsie-aanvulling

Berekening van bates

By die berekening van die geskenk word 'n onderskeid getref tussen verbruikbare en nie-verbruikbare bates. Verbruikbare bates sluit byvoorbeeld rekeninge of aandeleportefeuljes in. Hierdie bates moet aangepas word met die verbruikersprysindeks gebaseer op die waarde ten tyde van die geskenk. In die geval van nie-verbruikbare bates geld die beginsel van die laagste waarde egter. Die volgende geld hier: Indien die waarde ten tyde van skenking en die tyd van dood verskil, word die laagste van die twee waardes in die berekening gebruik. Nie-verbruikbare bates sluit byvoorbeeld vaste eiendom in. Die waarde van 'n eiendom kan deur 'n waardasie bepaal word.


Voorbeelde:

 • Eiendomspryse styg skerp in 'n stad. Op hierdie tydstip is 'n woonstel 500.Ter waarde van 000 euro. Vyf jaar gelede, ten tyde van die skenking, was dit net 200.Ter waarde van 000 euro. Daarom, vir die berekening van die veronderstelde boedel, die waarde van 200.000 euro.
 • In Januarie 2019 - ten tyde van die skenking - het 'n oproepgeldrekening 'n waarde van 10.000 euro. Volgens die verbruikersprysindeks is die waarde in Januarie 2020 egter 10.160 euro. In hierdie geval vloei die rekening met 'n waarde van 10.160 euro in die berekening.

Die fiktiewe boedelwaarde van 'n skenking word vasgestel ten tyde van die skenking. 

Foto: iStock / ridvan_celik

Vermindering van die verpligte gedeelte aanvullende eis

Dikwels gaan langtermyn verskille en dispute onterwing vooraf en die erflater het na sy mening legitieme redes om wettige erfgename te onterf. Om die eise van die erfgename geregtig op 'n verpligte gedeelte so laag as moontlik te hou, is daar verskeie opsies wat lei tot 'n vermindering in die eis om die verpligte gedeelte aan te vul.
 

 • Skenkings> 10 jaar: Hoe langer gelede die skenkings gemaak is, hoe minder persentasie word dit in ag geneem by die berekening van die aanspraak. Skenkings wat meer as elf jaar voor die dood gemaak is, word nie meer in ag geneem nie. Hoe vroeër skenkings begin word, hoe minder sal dit die fiktiewe boedel beïnvloed.
   
 • Skenkings aan persone wat geregtig is op 'n verpligte gedeelte: In die geval van geskenke aan persone wat op 'n verpligte gedeelte geregtig is, kan die testateur bepaal dat hierdie geskenke teen die verpligte gedeelte verreken moet word. Die sogenaamde eie geskenk word dan verreken teen die verpligte gedeelte en die verpligte gedeelte-aanvulling van die geregtigde persoon, met dien verstande dat hierdie verpligte gedeelte / verpligte gedeelte-aanvulling eise. Indien niks deur die testateur bepaal word nie, moet die skenking slegs op die aanvulling tot die verpligte gedeelte gereken word.
   
 • Huwelik en bepaling van die eiendomsregering: Die gade kom altyd eerste in die erfopvolging. Huwelik verminder dus die persentasie eise van ander persone wat geregtig is op 'n verpligte aandeel, soos kinders. Daarbenewens verander die persentasiewaardes na gelang van die tipe eiendomsregime in die huwelik.
   
 • Toerusting uit die ouers se bates: As kinders geskenke van hul ouers ontvang wat onder Artikel 1624 van die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB) val - byvoorbeeld die tipiese trousseau - word dit nie as 'n geskenk beskou nie, mits die bedrag "gepas" is. Vir hierdie doel moet die finansiële situasie van die skenker / testateur in elke individuele geval oorweeg word, of dit per definisie 'n skenking of 'n skenking is.
   
 • Werklike vragte: Die oordrag van vaste eiendom binne die gesin met 'n geregistreerde saaklike las, byvoorbeeld 'n annuïteit, is nie 'n geskenk nie, aangesien die oordrag geassosieer word met 'n vergoeding.
   
 • Kwytskelding van verpligte gedeelte: 'n Effens ander metode om eise te vermy, is om afstand te doen van die verpligte gedeelte. In ruil vir 'n vergoeding of ander vergoeding wat die begunstigde reeds gedurende die leeftyd van die toekomstige testateur ontvang, doen hy afstand van sy verpligte gedeelte en sy aansprake daarop.

'n Effens ander metode om eise te vermy, is om afstand te doen van die verpligte gedeelte.

Foto: iStock / DNY59

Verpligte gedeelte aanvulling eis en vruggebruik

’n Vruggebruik, dit wil sê die reg om iemand anders se eiendom te gebruik, word dikwels gebruik as jy eiendom vir jou nageslag wil oorskryf terwyl hulle nog lewe en die reg wil verseker om daar te bly woon of huurinkomste te gebruik vir bv. versorgingskoste. Die oordrag van eiendomsreg moet dus as 'n geskenk gesien word en is dus ingesluit by die verpligte gedeelte-aanvullingsberekening. Daar moet kennis geneem word dat in so 'n geval die verjaringstydperk van tien jaar nie van toepassing is nie, aangesien die eiendom eers finaal uit die gebied van beskikking val by die dood van die vruggebruiker. Dit beteken dat die tel van die tien jaar in die geval van 'n vruggebruik altyd begin by die dood. Vir hierdie tipe skenking is daar dus 'n aanspraak op 'n verpligte porsie-aanvulling en 'n vroeë skenking onthef jou nie hiervan nie.

Verpligte gedeelte aanvulling berekening in die geval van vruggebruik

In die geval van vruggebruik is die berekening van toepassing op nie-verbruikbare bates, dit wil sê die laagste waarde beginsel. Hierbenewens is daar die besondere kenmerk van die waardevermindering as gevolg van die vruggebruiksreg: Aangesien die gebruiksreg met die dood van die erflater verval en nie meer bestaan ​​nie, beïnvloed dit slegs die waarde ten tyde van die skenking.

Die berekeningsprosedure vir vruggebruik is soos volg:

 1. Beoordeling van die eiendom ten tyde van skenking (sonder om vruggebruik in ag te neem)
 2. Beoordeling van die eiendom ten tyde van erfenis

Beide waardes word nou vergelyk en die laagste waarde word toegepas. Die volgende geld weer hier:

Waarde ten tyde van oorerwing < Wert zum Zeitpunkt der Schenkung

→ Die waarde ten tyde van erfenis word by die fiktiewe boedel ingesluit.
Waarde ten tyde van skenking <  Wert zum Zeitpunkt des Erbfalls

→ Die waarde van die vruggebruik word nou van die vasgestelde eiendomswaarde afgetrek. Die verminderde eiendomswaarde word by die berekening van die fiktiewe boedel ingesluit.


Voorbeelde:

 • 'n Eiendom het 'n waarde van 150 ten tyde van skenking.000 euro; maar slegs 100 ten tyde van erfenis.000 euro. Die fiktiewe boedel word nou met 100 vermeerder.000 euro. Gebaseer op 'n verpligte gedeelte-aanvullingseis van 25 persent, is dit nou 25.000 euro.
 • Die eiendom het 'n waarde van 100 ten tyde van skenking.000 euro; ten tyde van oorerwing het die waarde gestyg en dit is nou 200.Ter waarde van 000 euro. In hierdie geval word die waarde toegepas ten tyde van die skenking. Maar nou moet die vruggebruiksreg afgetrek word. Dit sal op 60 wees.000 euro. Die waarde van die eiendom vir die fiktiewe boedel is dus 40.000 euro. Met 'n verpligte porsie-aanvullingseis van 25 persent stem dit ooreen met 10.000 euro.
Lees meer interessante artikels hier

Spertye en verjaring vir die verpligte gedeelte-aanvullingseis

Soos met die verpligte porsie-eis, is die verjaringstydperk vir die verpligte porsie-aanvulling drie jaar. Berekeninge word gemaak vanaf die einde van die jaar op die tydstip waarop die skenking bekend gemaak is. Die sperdatums vir die verpligte gedeelte en die aanspraak op verpligte gedeelte loop dus nie parallel nie, maar kan onder sekere omstandighede selfs jare uitmekaar wees. Die maksimum tydperk van verjaring is 30 jaar. Indien skenkings eers daarna bekend is, kan die eis vir 'n verpligte gedeelte nie meer beweer word nie.


Voorbeelde:

 • Die testateur is in Junie 2015 oorlede. Skenkings aan derde partye is bekend. Die tydperk van drie jaar sou 31 wees.12de.Begin 2015 en op 31.12de.Eindig in 2018. Dit geld vir beide die verpligte deel en die aanvullende deel.
 • Die skenking aan derde partye is nie bekend ten tyde van dood nie, maar diegene wat geregtig is op die verpligte gedeelte sal eers in Mei 2021 daarvan bewus word. Die sperdatum vir die verpligte gedeelte bly tot 'n einde van die 31ste.12de.2018. Junie 2021 is egter nou relevant vir die verpligte porsie-aanvulling. Die tydperk vir hul verjaring begin dus op 31.12de.2021 en eindig op 31.12de.2024.

Die tydperk van tien jaar, wat ook as basis vir die ineenstortingsmodel gebruik word, is van toepassing op skenkings self. Daar is egter 'n spesiale kenmerk van geskenke van een gade aan die ander. Hier begin die tydperk vir oorweging in die fiktiewe boedel nie vanaf die tyd van die skenking nie, maar vanaf die tyd van die ontbinding van die huwelik. Gevolglik word die tyd van die skenking gestel op die tyd van die egskeiding en van toe af word dit volgens die ineenstortingsmodel bereken. Dit geld ook vir die dood van 'n gade. Indien die gade na die dood van die lewensmaat nog lewe, moet alle skenkings wat gemaak word by die berekening van die fiktiewe boedel ingesluit word. Dit is bedoel om 'n wedersydse skenking en dus 'n vermindering in die aanspraak op 'n bykomende verpligte gedeelte teen te werk.

Belangrike vrae en antwoorde kortliks beantwoord

Wat is die verskil tussen 'n verpligte gedeelte en 'n eis op 'n verpligte gedeelte?

Die verpligte gedeelte word bereken op grond van die vaste eiendom van die testateur; die verpligte gedeelte-aanvulling gebaseer op 'n fiktiewe boedel insluitend skenkings uit die verlede.

Hoe hoog is verpligte gedeelte-aanvullingseise?

Die persentasieberekening word deur die wet bepaal en stem ooreen met dieselfde verhouding as vir die verpligte gedeelte. Die reg om die verpligte gedeelte op geskenke aan te vul word met 10 persent per jaar verminder totdat dit na elf jaar verval.

Wanneer is die verpligte gedeelte-aanvullingseis van toepassing?

Die aanspraak op 'n bykomende verpligte porsie kom altyd ter sprake indien die testateur gedurende sy leeftyd skenkings gemaak het en daar persone is wat op verpligte porsies geregtig is.

Kan 'n skenking teen die verpligte gedeelte verreken word?

Ja, om die latere betalings wat deur die erfgename aan die begunstigdes van die verpligte gedeelte gemaak word, te verminder, kan skenkings aan die begunstigdes van die verpligte gedeelte gekrediteer word. Dit moet saam met die skenking gereël word, byvoorbeeld met behulp van 'n notariële skenkingsooreenkoms.

Wat kan van die verpligte gedeelteberekening afgetrek word?

Laste en skulde van die testateur verminder die boedel en dus ook die verpligte gedeelte.

Is die persoon geregtig op 'n verpligte gedeelte ook 'n erfgenaam?

Volgens die wetlike definisie is elke persoon wat op 'n verpligte gedeelte geregtig is ook 'n erfgenaam. Die wettige erfenis kan egter deur die testateur uitgesluit word, sodat slegs die verpligte gedeelte en, indien nodig, 'n verpligte gedeelte-aanvulling geregtig is. Omgekeerd is nie elke erfgenaam ook geregtig op 'n verpligte aandeel nie, aangesien erfgename vrylik in 'n testament bepaal kan word.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here