Die skryf van 'n testament: wat jy daaroor moet weet

Die wettige opvolging

Die volgende geld vir die verdeling van die boedel: Sodra daar een of meer erfgename in die hoogste orde moontlik is, gaan erfgename van laer klasse met leë hande weg. Die eerste stap is dus om kinders en kleinkinders te soek. Indien daar enige is, sal die boedel onder hulle verdeel word. As daar net een eerste-orde erfgenaam is, kry hy alles. Gades val nie onder die wettige erfopvolging nie, vir hulle geld die gadewet. As daar glad nie iemand is wat die erfporsie kan oorneem nie, gaan die hele boedel na die staat.
Benewens die testament kan die wettige erfopvolging ook ondermyn word met ’n nalatenskap- of erfporsiekontrak.
Deur 'n testament te skryf, omseil jy wettige erfopvolging en reguleer jou boedel en die volgorde van erfopvolging amper presies soos jy jou voorstel. Slegs amper omdat eersterangse erfgename geregtig is op 'n verpligte gedeelte gelykstaande aan 50 persent van die statutêre gedeelte van die erfenis. Hierdie kan slegs onterf word as hulle werklik verkeerd teenoor die testateur, 'n ander afstammeling van die testateur of die gade van die testateur opgetree het, byvoorbeeld in die geval van opsetlike fisiese mishandeling of poging tot moord. Ten spyte van die verpligte gedeelte, het jy die opsie om 'n enigste erfgenaam in die testament te noem. Maar wees versigtig: in die geval van die dood van jou erfgenaam sal die wettige erfopvolging weer in werking tree. Dit is dus beter om 'n plaasvervanger erfgenaam aan te stel.
 

'n Handgeskrewe testament is slegs geldig as dit handgeskrewe is.

Foto: fotolia / Dan Race

Watter tipe testamente is daar??

Jy kan jou laaste testament óf in handgeskrewe vorm in jou eie testament óf in 'n sogenaamde openbare testament opteken. Laasgenoemde is notarieel of geskryf. Gades en lewensmaats kan ook 'n gesamentlike testament skryf; 'n mondelinge noodtestament is ook moontlik.
In beginsel vanaf die ouderdom van 16. Ouderdom die geleentheid om 'n testament op te stel. Solank jy nog minderjarig is, mag die testament egter slegs deur die notaris opgestel word.

Die handgeskrewe testament

Jy skryf die handgeskrewe testament persoonlik en handgeskrewe as jy ten minste 18 jaar oud is en in volle besit van jou intellektuele vermoëns is. Ons kom by die formaliteite hieronder. Hier moet ook genoem word dat geen spesiale regulasies op die verskyning van die testament geld nie. ’n Testament wat op ’n biermat geskryf is, is net so geldig soos een op duur handgemaakte papier. Die biermattestament word egter nie aanbeveel nie: hoe meer ongewoon die vorm van die testament is, hoe groter is die waarskynlikheid dat die nageslag na die dood van die testateur sal worstel met die vraag of hy werklik in volle besit is van sy intellektuele kragte en die testament was ernstig bedoel of is slegs vir vermaak in die kroeg gebruik.
Jy kan die privaat testament by die huis of by die plaaslike hof hou.

Die publieke of notariële testament

U moet hierdie testament by 'n notaris opstel. Of jy verduidelik jou laaste testament aan hom en hy sal die testament skryf of jy gee vir hom 'n transkripsie, wat hy dan sertifiseer.
Die publieke testament het die voordeel dat u advies by die notaris kan inwin en dat dit foute en onduidelikhede met die skryf van die testament vermy. Spesiale amptelike bewaring is ook 'n voordeel, aangesien die testament nie verlore of verander kan word nie. 'n Openbare testament word altyd aanbeveel as 'n groot fortuin of 'n maatskappy geërf gaan word - veral as die gewenste verdeling van die bates aansienlik verskil van die wettige opvolging.

As jy die testament deur ’n notaris laat skryf het, sal daar agterna geen onduidelikhede wees nie.

Foto: iStock / djedzura

Die gemeenskaplike wil

As 'n getroude paartjie of as 'n paartjie in 'n geregistreerde siviele vennootskap het u die opsie om 'n gesamentlike testament met u lewensmaat te skryf, hetsy op u eie of met die notaris. Die besondere hiervan is dat die testament nie deur beide vennote opgestel hoef te word nie, maar slegs deur albei onderteken moet word. Maar wees versigtig: Met die egskeiding of ontbinding van die burgerlike vennootskap verval die testament ook.
Die sogenaamde Berlynse Testament is 'n spesiale vorm van die gesamentlike testament. Hier staan ​​beide vennote as enigste erfgename op en omseil of vertraag dus die regsopvolging. Sou een maat sterf, erf die ander alles. Solank daar 'n vennoot in die wêreld is, kry kinders en ander erfgename niks nie, nie eers die verpligte gedeelte nie. As sogenaamde finale erfgename ontvang hulle eers hul verpligte gedeelte van die Berlynse Testament wanneer die ander maat ook gesterf het.

Die noodtestament

Die noodtestament word mondelings opgestel en is, soos die naam aandui, slegs bedoel vir noodgevalle - byvoorbeeld as die testateur in akute doodsgevaar verkeer weens 'n ongeluk. Om enigsins so 'n testament te kan skryf, benodig jy twee onafhanklike getuies – hulle moet nie in die testament bevoordeel word nie en ook nie verwant wees aan die testateur nie. Hulle moet dan hul mondeling aangebied laaste testament onmiddellik deur 'n amptelike liggaam laat sertifiseer. Die noodtestament verloor sy geldigheid twee weke nadat die genesis-testateur nog 'n testament kan opstel. Om aan die veilige kant te wees, moet hy dit steeds herroep.

Hoe om 'n testament sonder 'n notaris te skryf?

Jy skryf self 'n privaat testament. Dit is slegs geldig as jy jou voornaam en van teken en die datum en plek aangeteken is (§ 2247 BGB). As jou testament veelvuldige bladsye het, maak seker dat jy elke bladsy in die onderste regterhoek onderteken. Jy moet ook aandag gee aan leesbaarheid. As jou handskrif op die testament nie duidelik leesbaar is nie, sal daar heel waarskynlik probleme onder die erfgename ontstaan ​​in die verdeling van die erfenis. ’n Testament moet nie op die rekenaar geskryf word nie, aangesien die risiko van vervalsing hier te groot is.

Jy sal dalk ook belangstel in: Regte & Belasting Verpligte gedeelte vir kinders: Dit is hoeveel erfenis jy wetlik geregtig is op Pensioen & Pensioen Berlynse Testament: Jy moet aandag daaraan gee Regte & Belasting Regsopvolging: Dit is hoe die staat uitdeel die erfenis

Die skryf van 'n testament: die hoofpunte

Maak jou laaste testament so duidelik en gedetailleerd moontlik om misverstande te voorkom. Dit is die belangrikste sleutelpunte:
 

 • Merk die testament duidelik as sodanig
  Aan die bokant moet 'n formele briefhoof wees met naam, adres, plek en datum. Merk die dokument hier as "Testament " of "My laaste wil ". As jy reeds 'n ander testament geskryf het, herroep dit in die eerste sin, byvoorbeeld soos volg:
  "Ek herroep hiermee alle vorige beskikkings weens dood en bepaal dat die volgende beskikkings in werking tree: "
   
 • Installeer een of meer erfgename
  Hiermee noem jy jou wettige opvolger - dit kan 'n gemeenskap van erfgename of 'n enkele persoon wees. Hulle erf beide eiendom en skuld en aanvaar alle regte en verpligtinge van erfgename. Indien u verskeie erfgename bepaal, moet die gemeenskap van erfgename nie te groot word nie en moet die verhoudings duidelik gereguleer word. Soos hierdie:
  “Ek dra my vrou en my twee kinders toe aan volle erfgename met gelyke dele elk. "
 • Maak die erfenis duidelik
  Indien u sekere bates aan erfgename wil bemaak, moet u in die testament aandui of die waarde daarvan teen die gedeelte van die erfporsie verreken moet word (voorafbemaak) of nie (verdelingsbevel). In ons voorbeeld sal 'n geskikte formulering wees:
  “Ek dra my vrou en my twee kinders toe aan volle erfgename met gelyke dele elk. My vrou ontvang ook die huis sonder enige aftrekking van haar erfporsie. Daarbenewens ontvang my seun die woonstel in Musterstrasse, verreken teen sy erfporsie, en my dogter ontvang my aandele in die aandelefonds xy, verreken teen haar erfporsie. "
   
 • Noem vervangingserfgename
  Indien die erfgenaam of die gemeenskap van erfgename voor jou te sterwe kom, sal jou testament ongeldig wees en sal die wetlike regulasie in werking tree. Om dit te vermy, moet jy ook plaasvervangende erfgename bepaal wanneer jy jou testament skryf. Byvoorbeeld:
  “Ek dra my vrou en my twee kinders toe aan volle erfgename met gelyke dele elk. As alternatief het ek my broer in volle erfgenaam geplaas. "
   
 • As jy 'n verpligte erfgenaam wil onterf 
  In beginsel kan jy enigiemand onterf, maar nabye familielede het 'n verpligte gedeelte (kinders, gades, vennote in 'n geregistreerde vennootskap, ouers van die oorledene as die oorledene geen kinders het nie). Slegs as hulle skuldig is aan 'n ernstige oortreding (mishandeling, poging tot moord) verval hierdie eis.
  “Ek plaas my vrou en my twee kinders (naam en naam) as volle erfgename met gelyke dele elk. Ek onterf my seun (naam). "
  Die onterfde persoon moet hul verpligte gedeelte van die aangestelde erfgenaam of die gemeenskap van erfgename eis en hulle, indien nodig, dagvaar. Afhangende van die mate van verwantskap en ander verdeling van die erfenis, word die verpligte gedeelte verskillend bereken, maar dit beslaan in beginsel die helfte van die statutêre gedeelte van die erfenis. In ons voorbeeld is die onterfde seun geregtig op die helfte van sy kwartier, dit wil sê een agtste van die totale erfporsie.
   
 • Stel 'n eksekuteur aan
  In geval van dood het familielede gewoonlik ander bekommernisse as om die administrasie van die erfenis te versorg - in die ergste geval is hulle reeds in stryd met mekaar. Dit is waar ’n eksekuteur wat jy in jou testament benoem het, kan help. Hy bestuur die boedel as 'n kurator vir die duur van die likwidasie en moet ook poog om dispute te besleg. Jy moet in die testament aanteken hoe ver hy oor die boedel mag beskik. Dit is die beste om 'n persoon te kies wat jy vertrou as eksekuteur wat goed vertroud is met erf- en belastingreg.
  “Ek stel me Mustermann as eksekuteur aan. Sy moet my boedel bestuur en verseker dat my nalatenskap so gou moontlik na my dood vervul word. As vergoeding behoort sy 'n bedrag van XY te ontvang. "

'n Eksekuteur behoort ook arbitrêr in te gryp indien 'n dispuut tussen die erfgename uitbreek terwyl die testament uitgelees word. 

Foto: iStock / T Turovska
 • Jy kan ook voorwaardes stel
  As jy byvoorbeeld wil hê jou seun moet erf nadat hy gegradueer het, kan jy dit in sy testament neerskryf. Dit sou ook moontlik wees om nie geld aan 'n kleinkind te bemaak totdat hy die ouderdom van meerderjarigheid bereik het nie.
  Maar: Die howe sien verdere uitsprake wat ingryp in die sosiale en emosionele lewe van die erfgename as immoreel en oneffektief. Byvoorbeeld, toestande soos "my erfporsie moes my ses keer per jaar in die ouetehuis besoek het" of "my dogter sal net erf as sy met mnr. XY trou" is oneffektief (Oberlandesgericht Frankfurt 2019, Az. 20 W 98/18).
 • Hertrou klousule
  Die sogenaamde hertrouklousule is ook een van die moontlike voorwaardes. Dit kan so lyk:
  “As my vrou weer trou, sal sy die eerste erfgenaam wees en ons kinders sal die volgende erfgenaam wees. "
   
 • Skeidbaarheidsklousule
  Dit verseker die doeltreffendheid van jou testament, selfs al is individuele gedeeltes onleesbaar of ongeldig.
  “Indien een van die beskikkings beskryf in hierdie testament oneffektief is, sal alle ander beskikkings steeds effektief wees. "
Regte en Belasting Erfeniskontrak: Hoe om jou boedel te organiseer 'n Erfkontrak is nie 'n testament nie. Vind uit hoe die twee dokumente verskil en die voordele en nadele van die erfkontrak.

Wanneer is 'n handgeskrewe testament geldig of ongeldig??

As jy 18 jaar oud is en in volle besit van jou intellektuele vermoëns is wanneer jy die testament skryf, as jy die testament as sodanig gemerk het en jou naam en handtekening daaronder geplaas het, is die testament geldig. Die plek en datum van die handtekening is nie verpligtend nie, maar help om die mees onlangse testament te identifiseer, indien daar vroeër weergawes is. So 'n testament is ook geldig indien individuele gedeeltes moeilik of onmoontlik is om te ontsyfer.
Daarteenoor is 'n vooraf testament of volmag waarin jy na jou dood aan iemand 'n algemene volmag verleen, ongeldig as 'n testament. Indien daar geen korrekte testament in hierdie geval is nie, tree die regsopvolging in werking.
’n Rekenaargeskrewe, gedrukte en getekende vorm van jou testament is ook ongeldig.

Wat kos 'n testament?


Die koste van 'n handgeskrewe testament

As jy 'n handgeskrewe testament skryf, is daar kostes vir sertifisering, deposito of wysiging. Die koste vir die sertifisering is gebaseer op die waarde van die boedel, maar mag nie meer as 130 euro beloop nie. Indien jy nie die testament by die huis wil hou nie, maar dit eerder wil deponeer, moet 'n vaste fooi van 75 euro aan die plaaslike hof betaal word en 'n registrasiefooi van 18 euro aan die sentrale sal registreer. As die notaris die deposito oorneem, kos die registrasie slegs 15 euro. Indien die gedeponeerde testament verander moet word, moet dit uit bewaring verwyder word en word dus geag herroep te wees. In hierdie geval moet jy 'n nuwe testament skryf en daar is weer kostes vir die distrikshof en die registrasie.

Die koste van 'n notariële testament

Die koste van 'n notariële testament hang af van die waarde van die boedel toe dit geskep is. Die notaris onderskei ook tussen individuele testamente en gesamentlike testamente. Die notaris vra die normale fooi vir 'n enkel testament en dubbel dit vir 'n gesamentlike testament. Indien die testament gedeponeer word, moet 'n vaste fooi van 75 euro aan die plaaslike hof betaal word en 'n registrasiefooi van 15 euro aan die sentrale testamentregistrasie. Om die testament te verander, moet dit uit bewaring geneem en oorgeskryf word. Dit beteken dubbele koste. Die koste vir 'n herroeping beloop die helfte van die fooi en is ook gebaseer op die bedrag van die afslag.

Kan 'n testament bygevoeg word?

Basies ja, maar sodra jy veranderinge aan jou testament aanbring, is die ou weergawe nie meer geldig nie. Jy sal die gewysigde testament moet herskryf en die huidige datum byvoeg. In die geval van 'n notariële testament word 'n nuwe sertifisering vereis.

Waar moet ek my testament die beste bewaar?

Nadat jy jou testament geskryf het, is dit 'n goeie idee om te oorweeg hoe en waar om dit veilig te hou. Is daar 'n kluis of dalk het jy 'n kluis? Bewaring by die plaaslike hof is ook 'n opsie. Ongeag die ligging, moet jy seker maak dat die eksekuteur of erfgename dit na jou dood kan vind en ook oor die nodige toegangsopsies beskik – soos die sleutel of kode vir jou privaat kluis.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here