Trustee: Wanneer jy dit nodig het en wat dit doen

Volgens die definisie is 'n trustee 'n natuurlike of regspersoon ('n sogenaamde regsubjek) wat die belange van 'n ander natuurlike of regspersoon waarneem of verteenwoordig.
’n Trustooreenkoms word gesluit sodat die trustee hierdie belange kan beveilig. Daarin bepaal die setlaar en die trustee (ook genoem "trustee ") watter regsbevoegdheid aan die trustee oorgedra word. Hy verteenwoordig hulle dan ekstern namens die trustor.
'n Trustee moet die kennis en ervaring hê wat nodig is om die take uit te voer. Banke en trustmaatskappye kan ook as trustees gebruik word, soos notarisse, prokureurs of rekenmeesters of ouditeure.

Wat doen 'n trustee?

Die trustee het regte of eiendom van die trustee op grond van 'n kontrak onder privaatreg of op grond van statutêre bepalings.

Die kurator se aktiwiteit is onderhewig aan die voorwaarde dat hy nie die regte of eiendom wat aan hom opgedra is vir sy eie voordeel gebruik nie.

Watter tipes trusteeskap is daar??

Daar is verskeie vorme van trusteeskap in Duitsland. 'n Trustee kan ekstern in hierdie drie vorme in sakeverhoudings verskyn:
 

1. Statutêre Trust

By die wettige trustee word die bates deur persone geadministreer wanneer hulle afwesig of nie regsbevoeg is nie. Die trust dien om die onderskeie bates van die onderskeie persoon te beskerm.
 

2. Volle regsvertroue

In die geval van volle wettige trust word die eiendomsreg van die kurator in eie reg aan die trustee toegeken. Die trustee word dus die eienaar van die eiendom. Hy mag hierdie eiendomsreg ten volle ekstern uitoefen, maar slegs in die belang van die trustor.


3. Magtiging Trust

In die geval van die magtigingstrust ontvang die trustee nie die "volle reg " op die trusteiendom nie. Hy bestuur die eiendomsreg op dieselfde wyse as met die volle regstrust, maar verkry nie eienaarskap van die regte of eiendom nie.

Daar is geen eenvormige vorm van trusteeskap nie. Dit hang eerder van die individuele situasie af.

Foto: iStock / fizkes

Wanneer word 'n trustee aangestel??

In die praktyk is daar verskeie geleenthede wanneer die gebruik van 'n trustee nuttig of selfs nodig is.

Wanneer ’n persoonlike bankrotskap byvoorbeeld geopen word, stel die bevoegde hof altyd ’n trustee aan. Van hierdie punt af sal hy die skuldenaar se hele bates bestuur. Hy ontvang die aanhegbare gedeelte van die inkomste van die persoon in bankrotskap. Hy deel dan hierdie geld aan die krediteure uit.

'n Trustee word ook dikwels opdrag gegee op die gebied van kapitaalbeleggings. Hier tree dit op as die wetlik vereiste bewaarder wat bates vir derde partye stoor.

Trustees word ook gebruik wanneer groter groepe mense by individuele maatskappye of beleggingsondernemings betrokke moet wees. In die geval van werknemerdeelname, byvoorbeeld, is die gebruik van 'n trustee algemeen. Dieselfde geld vir beleggingsmaatskappye.
Daarbenewens word 'n trustee soms gebruik wanneer transaksies uitgevoer word waarin die werklike begunstigde eienaar nie genoem moet word nie. In teenstelling met hom is die trustee nie onderhewig aan enige mededingingsrisiko's nie. Hy het ook geen probleem met klante- of mededingingsbeskerming nie, sodat hy, anders as die trustor, vrylik kan optree. Die gebruik van 'n trustee wanneer daar 'n nie-mededingingsklousule vir die ekonomiese deelnemer is, word geassosieer met 'n hoë risiko vir alle partye. Hierdie praktyk is egter nie ongewoon nie.

Trustee Regte en Pligte

Die regte en verpligtinge van die persoon wat met die fidusiêre administrasie toevertrou is, hang af van hoe die fidusiêre georganiseer is. 'n Onderskeid word hier gemaak tussen
 

  1. wetlik gestruktureerde trusteeskap
  2. statutêre trusteeskap

Regte en pligte van die trustee in 'n wettige trusteeskap

In die geval van 'n wetlik gestruktureerde trusteeskap, spruit die regsopsies, die take en verpligtinge van die trustee uit die trustee-ooreenkoms wat met die trustee gesluit is.
Die pligte hier sluit gewoonlik die voorbereiding van behoorlike rekords van die trusteiendom in. Die trustee moet ook verseker dat hul eie fondse streng geskei word van dié van ander. 'n Spaarrekening kan dit maklik verseker.
Die kurator is ook aanspreeklik teenoor die kurator vir nalatigheid en opset. In ooreenstemming met Artikel 278 van die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB), is hierdie aanspreeklikheid ook van toepassing op die trustee se verteenwoordigers en plaasvervangende agente.
Volgens § 669 BGB en § 670 BGB is die trustee geregtig op 'n fooi en terugbetaling van die nodige uitgawes vir sy werk. Hy is verplig om 'n faktuur in te dien in ooreenstemming met Artikel 259 van die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB).

Trustees verseker veilige en gladde verwerking. 

Foto: iStock / fizkes

Trusteeregte en -verpligtinge in 'n statutêre trusteeskap

In die geval van 'n statutêre trusteeskap spruit die regte en verpligtinge van die trustee uit die sogenaamde aanstellingsertifikaat. Hierdeur word die trustee na sy amp oorgeplaas en met die take wat daarin vervat is, toevertrou. Verder, indien nodig, reguleer statutêre bepalings en instruksies van die owerheid belas met toesig die trustee se werksterrein.
Die trustee aanvaar die sekuriteit en beskerming van die bates van 'n persoon wat afwesig of nie regsbevoeg is nie. Sodoende kan hy alle transaksies wat ontstaan ​​met die behoorlike bestuur van hierdie waardes beklink. Die wetlike basis hiervoor word gegee in ooreenstemming met Artikel 1909 van die Duitse Burgerlike Wetboek en die volgende.

Ook hier is die trustee aanspreeklik vir homself en vir sy plaasvervangende agente vir opset en nalatigheid.

Jy sal dalk ook belangstel in Privaat bankrotskapsreg en belasting Volmag: Met of sonder 'n notaris? Reg & Belasting Uitsetting: Indien die huurder nie wil uittrek nie

Beëindiging van die vertrouensverhouding

’n Wettige trusteeskap is ’n kontrak onder privaatreg en kan met ’n kennisgewing van beëindiging beëindig word. Die sperdatums wat van toepassing is, word in die trustooreenkoms aangeteken.

Indien die trustee die trustooreenkoms beëindig, moet hy die trustor genoeg tyd gee om hom toe te laat om die administrasie van sy eiendomsreg te herorganiseer.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here