Voor- en na-oorerwing: jy moet weet dat

Met die middel van voor-erfenis of daaropvolgende erfenis, kan 'n testateur in die testament bepaal in watter volgorde die persone wat deur hom genoem word sy boedel erf (§ 2100 Civil Code (BGB)).
Die outeur van die testament kan ook die duur van die vorige en daaropvolgende erfenis bepaal waarvoor 'n persoon geregtig is om die boedel te gebruik. Sodoende is die testateur in staat om sy eiendom oor verskeie geslagte volgens sy testament te verdeel, selfs na sy dood.
Die testateur wys een persoon as die vorige erfgenaam aan. Volgens die erfreg neem die daaropvolgende erfenis eers die erfenis op wanneer die vorige erfporsie eindig. Die outeur van die testament is vry om te bepaal wanneer dit die geval is. Indien hy geen inligting verskaf nie, begin die daaropvolgende erfporsie met die dood van die vorige erfgenaam.
Sodat die vorige erfgenaam nie die boedel heeltemal opgebruik nie, sodat niks vir die daaropvolgende erfgenaam oorbly nie, word wetlik bepaal dat die vorige erfgenaam slegs in 'n beperkte mate daaroor mag beskik (§ 2112 BGB).

Hoekom maak voor- en na-oorerwing sin?

Testateurs gebruik die instrument van voor- en na-erfenis, veral wanneer die erfenis aan sekere mense oorgedra moet word.
Hierdie opsie sal heel waarskynlik met gades se testamente gebruik word. Dit is om te verseker dat die boedel wat aanvanklik aan die langslewende bemaak is op 'n sekere tydstip aan die nageslag, aan 'n ander persoon of aan verskeie ander mense oorgedra word.
Sodoende kan die ekonomiese voorsiening van die gade en dan dié van die kinders eerstens verseker word. Sonder die definisie van vorige en daaropvolgende erfenis, byvoorbeeld indien geen testament opgestel is nie en die wettige erfopvolging geld, kon die gade vrylik beskik oor die bates wat voorheen geërf is en byvoorbeeld slegs die verpligte gedeelte aan die kinders bemaak.

Die testateur kan vorige en daaropvolgende erfgename in die testament bepaal. 

Foto: iStock / RichLegg

Watter regte en verpligtinge het vorige en latere erfgename?

Indien die testateur sterf, word die vorige erfgenaam die erfgenaam van die eiendom. Terselfdertyd ontvang die daaropvolgende erfgenaam die sogenaamde "verwagtende reg ".

 1. Om te verseker dat daar iets van die erfporsie oorbly vir die daaropvolgende erfgenaam, mag die vorige erfgenaam slegs in 'n beperkte mate oor die boedel beskik. As hy die oorgedrae eiendom verkoop of selfs weggee, is hierdie aksies altyd ondoeltreffend indien die daaropvolgende erfgenaam as gevolg daarvan 'n nadeel ly (§ 2113 BGB).
 2. Die vorige erfgenaam is ook verplig om die boedel behoorlik te bestuur. Hy moet byvoorbeeld ook die nodige onderhoudskoste dra.
 3. Indien die daaropvolgende erfgenaam dit wil hê, moet die vorige erfgenaam 'n lys van die boedel opstel (§ 2121 BGB). Indien nodig, maak dit sin om dit deur 'n notaris te laat opteken. Daarbenewens is die vorige erfgenaam aanspreeklik teenoor die daaropvolgende erfgenaam indien daar 'n vermoede bestaan ​​dat hy die regte van die daaropvolgende erfgenaam skend.
 4. Die vorige erfgenaam mag items uit die erfporsie vir homself gebruik. Met betrekking tot die daaropvolgende erfgenaam is hy dan slegs verplig om die waarde te vervang (§ 2134 BGB).
 5. Die vorige erfgenaam moet die erfenis as 'n spesiale fonds van die daaropvolgende erfgenaam hanteer. Hy kan egter daarvan ontslae raak, mits niks in stryd is met die wet nie (§ 2112 BGB).

Vir die vorige erfgename is daar talle verpligtinge en beperkings wat in die ergste geval selfs die erfenis onaantreklik kan maak. Die testateur het dus die opsie om die vorige erfgenaam van sommige van hierdie beperkings vry te stel. Mens praat dan van die "vrygestelde vorige erfgename ".

Wat is 'n vrygestelde voorlopige erfenis?

As die testateur dit wil, kan hy die vorige erfgenaam van sommige van sy verpligtinge vrystel (§ 2136 BGB). Hierdie vrystelling is moontlik vir die volgende punte:

 • die beskikking van grond, skepe en skeepstrukture (Artikel 2113, Paragraaf 1 BGB)
 • die beskikking van verbandeise, grond- en pensioenskulde (§ 2114 BGB)
 • die deposito van sekuriteite (§ 2116 BGB)
 • die oordrag en omskakeling van toondereffekte (§ 2117 BGB)
 • die blokkeernota in die skuldregister (§ 2118 BGB)
 • geld belê (§ 2119 BGB)
 • die bepaling deur 'n sakeplan (§ 2123 BGB)
 • die reg van die vorige erfgenaam op inligting
 • die sekuriteitsdeposito in die geval van kommer oor 'n beduidende skending van die regte van die daaropvolgende erfgenaam (§ 2128 BGB)
 • die effek en terugtrekking van die administrasie van die boedel (§ 2129 BGB)
 • die verpligting om oor te gee na die opvolging en aanspreeklikheid (§ 2130 BGB)
 • die omvang van die sorgsaamheidsplig (§ 2131 BGB)
 • onbehoorlike of oormatige vrugte (§ 2133 BGB)
 • die vervanging na gebruik in eie belang (§ 2134 BGB)

Die vrygestelde voorlopige erfenis is dus vryer in sy handelinge as 'n voorlopige erfenis sonder hierdie bykomend verleende regte. Die vrygestelde vorige erfporsie word ook nie toegelaat om enige bates weg te gee nie. Daarbenewens bly hy verplig om 'n lys van die boedel op te stel op versoek van die daaropvolgende erfgenaam.

As jy wil, kan jy die vorige erfgenaam bykomende regte toestaan.

Foto: iStock / fizkes

Watter rol speel die verpligte gedeelte in voor- en na-oorerwing?

Indien die vorige erfgenaam geregtig is op 'n verpligte deel van die erfenis, het hy twee opsies:

 1. Hy kan die voorlopige erfenis weier en sy verpligte deel eis.
 2. Hy aanvaar die erfporsie.

Hy het tyd om hierdie besluit binne die vrywaringstydperk te neem. Die persoon wat geregtig is op 'n verpligte gedeelte as 'n vorige erfenis het dus die keuse of hy ten gunste van die vorige erfporsie met al sy beperkings, regte en verpligtinge besluit en of hy tevrede is met die (gewoonlik laer) verpligte gedeelte.

’n Moontlike verpligte gedeelte van die erfporsie is ook noodsaaklik vir die daaropvolgende erfgenaam. Hy het ook twee opsies:

 1. Hy verwerp die na-erfenis en eis die verpligte gedeelte.
 2. Hy aanvaar die na-erfenis.

In die tweede geval kan hy nie onmiddellik oor die erfporsie beskik nie, maar slegs op die tyd wat in die testament gespesifiseer word of wanneer die vorige erfgenaam sterf. As hy eerder die daaropvolgende erfenis verwerp, ontvang hy dadelik die verpligte deel.

Kan die vorige erfgenaam die daaropvolgende erfgenaam onterf?

In beginsel kan die vorige erfporsie nie bepaal watter persoon of persone die daaropvolgende erfenis gaan oorneem nie. Dit is nie moontlik nie omdat die daaropvolgende erfgename nie die vorige erfgenaam erf nie, maar die oorspronklike erflater. Dit is sy testament wat deur middel van voor- en na-erwing geïmplementeer word.
Dit is egter moontlik dat die erflater die vorige erfgenaam die reg verleen om self die daaropvolgende erfgename te bepaal. Hierdie wettige voor-erfenis sal dus besluit wie die na-erfenis kan opneem. Hierdie besluit sou dan as 'n voortsetting van die oorspronklike testateur se testament na sy dood beskou word. Onder hierdie uitgangspunt kan die vorige erfgenaam ook die daaropvolgende erfgenaam onterf (OLG Munich, besluit van 5.1.2017, lêernommer 34 Wx 324/16).
Die uitspraak van die Hoër Streekhof stel die oorspronklike erflater in staat om na sy dood meer buigsaam oor die erfenis te beskik. Die vorige erfgenaam kan byvoorbeeld mettertyd besluit of die sogenaamde goeie gedrag van die daaropvolgende erfgenaam gegee is en hy moet dus erf. Dit kan nie altyd voorsien word by die opstel van die testament of by afsterwe nie.

Kan die vorige erfgenaam die testament verander?

Die vorige erfgenaam kan sy eie testament opstel en sodoende beïnvloed na wie sy eiendom na sy dood gaan oorgaan. Hy kan egter nie oor die bates van die vorige erfporsie beskik nie. Hierdie eiendom is wetlik apart van sy eie en kan dus nie teen die wil van die oorspronklike testateur bemaak word nie.
Die vorige erfgenaam het dus geen moontlikheid om die testament uitgedruk in die testament van die testateur te verander of om dit met sy testament ongeldig te maak nie.

Jy sal dalk ook belangstel in Law & Tax Legacy: Know the Difference? Regte en belasting Regsopvolging: Dit is hoe die staat erfenis uitdeel

Kan die vorige erfgenaam die geërfde huis verkoop?

In beginsel word die boedel deur die wet beskerm op so 'n wyse dat die vorige erfgenaam nie enige aksies mag onderneem wat negatiewe uitwerking op die daaropvolgende erfgenaam het nie. Die vorige erfgenaam besit eerder net die boedel vir 'n sekere tydperk en moet dit op 'n voorafbepaalde tyd aan die daaropvolgende erfgenaam deurgee. 'n Verkoop van 'n eiendom wat deur die oorledene gelaat is, is dus fundamenteel uitgesluit (§ 2113 BGB). Daar is egter uitsonderings.
As die testateur die vorige erfgenaam vrygestel het van sekere beperkings ooreenkomstig § 2136 BGB, kan hierdie vrystelling ook die moontlikheid oopmaak om die huis te verkoop. As so 'n vrystelling van § 2113 BGB in die testament aangeteken word, kan die daaropvolgende erfgenaam nie die verkoop van die huis verhoed nie. Die huisverkoping deur die vorige erfgenaam is ook moontlik indien alle daaropvolgende erfgename tot die verkoop instem.
By die verkoop van so 'n eiendom kry voornemende kopers noodwendig kennis van die erfenisituasie, want die beskerming van die daaropvolgende erfgenaam word in die grondregister aangeteken. Die sogenaamde na-erfnota word in die grondregister gemaak in ooreenstemming met Artikel 51 van die Grondregister Ordonnansie (GBO). Indien die vorige erfenis vrygestel is, sal dit ook kennis geneem word.

Wanneer kan die vorige erfgenaam die huis verkoop sonder die toestemming van die volgende erfgenaam?

Daar is 'n derde variant waarin die vorige erfgenaam toegelaat word om die huis te verkoop: As dit noodsaaklik is vir die wettige "behoorlike bestuur " van die eiendom om dit te verkoop, moet die daaropvolgende erfgenaam sy toestemming gee (§ 2120 BGB ).
Dit kan spesifiek die geval wees indien die vorige erfgenaam die erfgenaam moet gebruik om die oorledene se skuld te delg. Indien hy nie self genoeg fondse hiervoor het nie, kan hy die daaropvolgende erfgenaam vra om die verkoop van die huis goed te keur.

Wat gebeur as die daaropvolgende erfgenaam voor die vorige erfgenaam sterf?

Indien die daaropvolgende erfgenaam sterf voordat die vorige erfgenaam te sterwe kom, word die daaropvolgende erfporsie aan sy erfgenaam oorgedra. Gevolglik verander dit nie die situasie vir die vorige erfgename nie.
Indien die oorspronklike erfgenaam wil verhoed dat die daaropvolgende erfporsie aan die afstammelinge van die daaropvolgende erfgenaam oorgedra word, kan hy dit in die testament uitsluit.
As die daaropvolgende erfgenaam egter sterf voordat die testateur sterf, word die vorige erfgenaam die finale erfgenaam. Daar is egter 'n uitsondering indien die daaropvolgende erfgenaam 'n afstammeling van die testateur is, bv sy seun. Dan gaan die na-erfenis na sy nageslag, as hy enige het. So sou die kleinkinders van die oorledene die daaropvolgende erfenis oorneem.
Die testateur kan ook hierdie gevalle in die testament in ag neem en 'n plaasvervanger-erfgenaam benoem.

Erfbelasting vir voor- en na-oorerwing

Die vermoë van die erflater om sy nalatenskap baie presies te bepaal, hou 'n beduidende belastingnadeel vir die vorige en daaropvolgende erfgename in: die erfenis moet twee keer belas word.
Volgens Artikel 6, Paragraaf 1 van die Wet op Erfbelasting (ErbStG), word die vorige erfenis as 'n erfporsie beskou. Volgens § 6, paragraaf 2 ErbStG word die daaropvolgende erfenis egter ook dienooreenkomstig belas. Die ooreenstemmende erfbelasting moet dus betaal word beide by die aanvang van die vorige erfporsie en by die aanvang van die daaropvolgende erfenis.

Alternatiewe vir voor- en na-oorerwing

Die regulasies oor voor- en na-erfenis is redelik kompleks, sodat hierdie vorm van erfporsie selde in testamente gespesifiseer word.
Baie meer algemeen vandag is die sogenaamde "Berlynse Testament". Daarin onderhou gades mekaar as enigste erfgename en bepaal aan wie die eiendom moet gaan ná die dood van die laaste gade wat gesterf het.
As alternatief vir vorige en daaropvolgende erfporsie is dit ook moontlik om die eiendom te bemaak aan die persoon wat eintlik as 'n latere erfgenaam bedoel is, maar om lewenslank aan 'n ander persoon gebruiksregte soos vruggebruiksregte op 'n eiendom te verleen. Die erfgenaam word reeds die eienaar van die eiendom, maar kan eers vrylik daaroor beskik na die dood van die persoon met vruggebruiksregte.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here