Wins vergoeding: Dit is hoe dit bereken word

Die winsgelykmaking bestaan ​​uit die twee terme "wins " en "gelykmaking ". Volgens die Duitse Burgerlike Wetboek (§ 1373 BGB) is die wins die verskil tussen finale bates en aanvanklike bates. Dus alles wat die gades gedurende hul tyd saamgekry het (byvoorbeeld grond, sekuriteite of banksaldo's). Die rykdom kan ook toeneem deur 'n berg skuld te verwyder. Soms verdien net een persoon iets, soms albei. As die huwelik eindig - hetsy deur dood of egskeiding - word die rekeninge vereffen: Die een wat meer rykdom opgebou het, moet die helfte van die hoër wins aan die ander gee, d.w.s. vergoed vir die wins. Agtergrond: Die wetgewer aanvaar basies dat beide hul deel bygedra het tot die totale rykdom tydens die huwelik. Daarom is almal geregtig op die helfte van die toename in welvaart. Terloops, die wetgewer definieer bates as alle voorwerpe met 'n ekonomies meetbare waarde.
Die begunstigde ontvang egter nie outomaties die winsdeling nie. Hy moet dit van sy maat eis. Indien die twee partye nie 'n ooreenkoms buite die hof kan bereik nie, moet die eiser 'n aansoek by die bevoegde familiehof indien vir winsvergoeding. Aandag: Jy is slegs geregtig op winsdeling as jy saam met jou maat in 'n winsdelingsgemeenskap woon. Jy is outomaties in so ’n gemeenskap as jy nie ’n huwelikskontrak geteken het nie. Hierdie vorm van huweliksgoederebedeling word dan deur die wet vereis. In 'n gemeenskap van winste bly die egpaar se bates apart. Elkeen is self verantwoordelik vir hul besittings – en vir hul skulde.

Die een wat meer rykdom opgebou het, moet die helfte van die hoër wins aan die ander gee.

Foto: iStock / PeopleImages

Wat is wins en wat is nie?

Basies, alles wat elkeen van die twee gades tydens die huwelik verkry of verdien het, word by die berekening ingesluit. Gedeelde bates (byvoorbeeld 'n huis) moet op 'n pro-rata basis bereken word. Daar is egter ook sommige bates wat nie by die winsgelykmaking in ag geneem word nie. Die volgende tabel gee jou 'n oorsig.
 

Kry vergoeding

Geen winsvergoeding nie

Bankbalans

Huishoudelike items (dit sal gebruik word wanneer die huishoudelike items verdeel word
afsonderlik oorweeg)

Sekuriteite

Ouderdomsvoorsiening (pensioene, maatskappypensioene en
Lewensversekering)

Erwe

Skenkings (slegs aanvanklike bates)

Direkte versekering

Erfporsies (slegs aanvanklike bates)

Eie maatskappy

herhalende dienste (byvoorbeeld
inkomste)

Koop 'n huis tydens die huwelik

Eiendomswaardering

motors

Stukke meubels

Kunswerke

Inkomste en waardering van
Erfenis (rente-inkomste, dividende,
Prysverhogings)

Inkomste en waardering van
Geskenke

Stokperdjie toerusting (byvoorbeeld
Kamera of private versamelings)

Ontslagbetalings

Regte regte

Huislenings- en spaarkontrakte

Maatskappy aandele

Lotery winste

Spaargeld

Vruggebruik

Huurdeposito

rekenaar

Wat tel tot die aanvanklike rykdom?

Volgens die BGB is aanvanklike bates daardie bates wat elke gade besit het aan die begin van die huwelik (§ 1374 BGB). Die afsnydatum is gewoonlik die dag van die burgerlike troue. Dit is egter nie so maklik om die aanvanklike rykdom van beide gades terugwerkend te bepaal nie. Baie jare het immers verloop sedert die troudag. As die waarde nie presies bepaal kan word nie, is die aanvanklike bate 0 euro. Maar jy kan ook 'n waardasie vir die waardasie bestel.
Skuld moet by die berekening van bates afgetrek word. Voorbeeld: Die man het 'n huis met 'n markwaarde van 400 besit toe hulle getrou het.000 euro. Die eiendom was op 'n lening van $300.000 euro gedebiteer. Hiervolgens was sy aanvangsfortuin 100.000 euro.

Pas die beginrykdom aan met indeksering

Indien baie jare sedert die troue verloop het, is 'n aanpassing van die aanvanklike rykdom by die huidige omstandighede nodig (koopkragvergoeding). Dit is die enigste manier om die waardes van aanvanklike en finale bates te vergelyk. Om die werklike wins skoon te maak, is daar wat bekend staan ​​as indeksering. U kan die tans geldige verbruiksprysindekse van die Federale Statistiese Kantoor verkry. Jy kan dit gebruik om jou aanvanklike rykdom om te skakel. Die formule is:
Aanvanklike bates x indeks ten tyde van die egskeidingsbesoek / indeks in geval van huwelik = geïndekseer aanvanklike bates
Jy kan ook 'n ervare egskeidingsprokureur kontak vir die berekening.

Wat is die finale fortuin?

Onder die term finale bates, som die wetgewer alle bates op wat 'n gade besit ten tyde van die egskeiding (Artikel 1375 (1) BGB). Skuld verlaag finale rykdom. Die datum van aflewering van die egskeidingsbesoek is deurslaggewend vir die berekening. Dit is egter heel moontlik dat die gades hul voorlopige finale bates kort na die skeiding sal laat bepaal. Die wetgewer wil die party beskerm wat op gelykstelling geregtig is. Omdat die ryker eggenoot kon probeer om sy finale rykdom in die jaar van skeiding te verminder. Sodoende verminder hy sy wins - en dus die bedrag wat hy sy gewese vennoot as vergoeding sou moes betaal.

Die finale bates is die bates van elke gade aan die einde van die huweliksgoederebedeling van die gemeenskap van winste.

Foto: iStock / ljubaphoto

Hoe beïnvloed 'n negatiewe finale rykdom die wins?

Enigiemand wie se skuld hul bedryfsbates oorskry, het negatiewe finale bates. Vir die meeste mense is dit nie 'n rede tot vreugde nie. Diegene wat egter in die rooi is en skei vind baat daarby. Dit is omdat die volgende geld vir die gelykmaking van winste: Hoe kleiner die verskil tussen die finale rykdom minus die aanvangskapitaal, hoe laer is die wins. Dus het die skuldige eggenoot 'n voordeel bo die ander. Want die waarskynlikheid dat hy die een is wat die winsvergoeding kry, is groot.
Goed om te weet: Jy kan 'n negatiewe waarde vir beide jou finale en aanvanklike bates verwag. Volgens die wet mag die resultaat, dit wil sê die wins, egter nooit negatief wees nie. As een van die gades meer skuld het aan die einde van die huwelik as by die troue, word die wins gegee as 0.

Wat is die perke?

In beginsel geld die volgende: hoe hoër die finale rykdom en hoe laer die aanvanklike welvaart van 'n gade, hoe groter is die winsvergoeding. Om die persoon wat vir vergoeding aanspreeklik is te beskerm en hom nie deur die egskeiding in ondergang te dryf nie, stel die wetgewer duidelike perke. Hierdie limiet word bereik met die bedrag van werklik bestaande bates. Dit is dus nie toelaatbaar om skuld aan te gaan om die wins te kan verreken nie.
Van skuld gepraat, in sommige gevalle is die wins grootliks te danke aan die terugbetaling van skuld tydens die huwelik wat voor die huwelik bestaan ​​het. In hierdie geval is die gelykstelling van winste beperk tot die bates beskikbaar ten tyde van die egskeiding (§1378 Para. 2 sin 1 BGB). In die ergste geval moet die persoon wat vir vergoeding aanspreeklik is, al sy of haar bates oorgee aan die persoon wat op vergoeding geregtig is. Die volgende voorbeeld illustreer dit:
Die man bring 80.000 euro in skuld in die huwelik. Sy vrou dien ná tien jaar vir egskeiding aan. Die man se finale fortuin is op hierdie stadium 40.000 euro. Dit stem ooreen met 'n wins van 120.000 euro. Die vrou het geen wins gemaak nie. Daarom eis sy 'n winsvergoeding van 60 van haar man.000 euro. Jou aansoek word afgekeur. Omdat die eis beperk is tot die bestaande bates – d.w.s. 40.000 euro.

Hoe werk vroeë winsvergoeding??

Die gemeenskap van winste eindig met die huwelik. Dit is gewoonlik die beginsein vir jou reg op winsdeling. Jy wil nie meer wag vir die amptelike egskeidingsdatum nie? Dan kan jy aansoek doen vir 'n vroeë gelykstelling van wins - mits een van die volgende punte van toepassing is op jou situasie as 'n persoon wat geregtig is op gelykstelling:

  • Ten spyte van die verpligting om inligting te verskaf, weier jou gade om die waarde van sy eiendom bekend te maak.
  • Jy en jou maat is vir ten minste drie jaar geskei.
  • Jou gade beplan om 'n groot deel van die bates weg te gee sonder jou toestemming. Dit bring jou eis om vergoeding in gevaar.
  • Jou gade het vir 'n lang tyd nie sy ekonomiese verpligtinge (bv. onderhoudsbetalings) nagekom nie en sal dit nie in die afsienbare toekoms doen nie.

As jou aansoek om vroeë winsdeling goedgekeur word, sal die gemeenskap van wins met jou vennoot ook eindig. Dit beteken jy leef nou in die eiendomsregering van die skeiding van eiendom.

Hoe werk die winsdeling met huiseienaarskap?

Jy besit 'n huis en vrees dat dit in die geval van 'n egskeiding 'n slagoffer van winsdeling sal word? Hierdie kommer is nie heeltemal ongegrond nie. Basies skryf die wetgewer voor dat vaste eiendom by die aanvanklike bates gevoeg word. Dit is veral waar as jy die huis besit het voordat jy getrou het. Slegs die waardetoename wat die huis tydens die huwelik ervaar het, is deurslaggewend vir die berekening van die winsvergoeding. Dit sluit beide markverwante verhogings in waarde sowel as verhogings in waarde deur uitbreidings of ombouings, opknapping en moderniseringsmaatreëls in. Die deurslaggewende faktor is die markwaarde van die eiendom ten tyde van die winsaanpassing – die beleggings in die eiendom kan nie bloot by die eiendomswaarde gevoeg word nie.
Daar is ander belangrike faktore wat 'n sterk invloed kan hê op die winsdeling wanneer 'n huis besit word: Die tyd van inskrywing in die grondregister speel byvoorbeeld 'n rol: As jy net as alleeneienaar in die grondregister van 'n huis ingeskryf word. na die troue tel die eiendom as 'n wins en vloei heeltemal in die huis in Berekening met 'n.

Hoe word die winsvergoeding bereken?

Stap 1: Skep 'n lys van bates

As jy die winsgelykstelling wil bereken, benodig jy eers 'n lys van al jou bates. Ons wenk: skep 'n tafel vir jouself en 'n aparte tafel vir jou gade. Lys alle bates wat jy en jou maat voor die huwelik besit of besit het. Dit is die beste om so 'n tabel vir beide begin- en eindbates te maak. Die volgende voorbeeld wys hoe so 'n "gids van bates" kan lyk.
 

bate

nodige inligting

Kontant

Bedrag van die bedrag

Rekeninge

Bankmaatskappy, rekeningbesonderhede, rekeningsaldo,
moontlik. rekeningstaat

Terugbetaling van belasting

onderskeie hoogte

oop eise

Naam van die skuldenaar, bedrag van laste

skeidingsloon ingevolge arbeidswetgewing belowe

onderskeie hoogte

Uitkeer lewensversekering

Versekeringsmaatskappy, sluitingsdatum,
Versekeringnommer, maandelikse voordeel,
Sperdatum, voordele, huidige waarde

Koöperatiewe aandele
en hoewes

Fasiliteit

Goud, aandele / sekuriteite, bewaarrekeninge

Hoeveelhede, maatskappybesonderhede, herverkoopwaarde

Edelmetale, kuns en
Versamelstukke

Tipe, beskrywing, herverkoopwaarde

ten volle besit
Oudhede

Herverkoopwaarde

Huishoudelike items wat mag
tel tot die finale rykdom

Beskrywing, vervangingswaarde

Maatskappy, handel, maatskappy

Maatskappygrootte en beskrywing, omset,
Kredietwaardigheid, wins en verlies rekening

Grond en/of eiendom
(Huis / condominium)

Grootte, ligging, ontwikkeling, inskrywing in die grondregister, markwaarde

Huur woonstel

Huurdeposito (die helfte vir elke gade), indien van toepassing. Huurbetaling

voertuie

Jaar van konstruksie, fabrikaat, toestand,
Vervangingswaarde

Erfenis en geskenke
(slegs met aanvanklike bates)

Testateur, onderskeie bedrag

laste

Doel, skuldeiser, onderskeie bedrag

Stap 2: Bereken wins en winsaanpassing

Wanneer jy al die waardes bymekaar het, trek die som van jou aanvanklike rykdom van jou finale rykdom af. Die slotsom is dat jy jou wins kry. Die volgende stap is om jou maat se wins te bereken. Vergelyk die twee waardes met mekaar. Wie het die groter toename in waarde behaal? Die een met die groter wins is verplig om vergoeding te betaal. Om te sien wat die oortollige wins is, trek die laer wins van die hoër een af. Deel dan die resultaat deur twee. Op hierdie manier ontvang jy die bedrag wat vir jou of jou maat verskuldig is as vergoeding.
Voorbeeldberekening:

Ten tyde van die huwelik besit mnr Müller 50.000 euro en ten tyde van die egskeiding 100.000 euro. Sy vrou het 10 gehad op die dag van die troue.000 euro en 40 in die geval van 'n egskeiding.000 euro.

Wins van mnr. Müller:
100.000 euro - 50.000 euro = 50.000 euro
Me. Müller het bygevoeg:
40.000-10.000 euro = 30.000 euro
Dus is die oormaat wins:
50.000 euro - 30.000 euro = 20.000 euro
Me Müller ontvang die helfte van die egskeiding, d.w.s. 10.000 euro om te vergoed vir winste.

Om die wins te bereken, trek die som van jou aanvanklike bates van jou finale bates af.

Foto: iStock / SARINYAPINNGAM

Wat anders moet jy oorweeg??

Kwytskelding van die winsvergoeding

Die winsdeling is 'n vrywillige prosedure. Dit beteken dat jy daarsonder kan klaarkom. As jy wil, moet jy ’n sogenaamde kwytskelding by die hof indien of ’n notaris opdrag gee om dit te doen.

Spesiale gevalle: erfporsies en geskenke

Die waarde van erfporsies en geskenke word slegs gedeeltelik by die berekening van die winsvergoeding ingesluit. Want albei is basies deel van die aanvanklike bates – al het jy eers die erfporsie tydens die huwelik ontvang. Die waarde van die erfenis of die geskenk op die dag van die geskenk is deurslaggewend vir die aanvanklike bates.
'n Voorbeeld: die vrou erf 250 van haar ouers vyf jaar na die troue.000 euro. Op die dag van die huwelik was haar bates 10.000 euro. In die geval van 'n egskeiding sal die gesinshof albei waardes saamvoeg. Haar aanvanklike fortuin is dus 260.000 euro.
Hoekom is dit? Heel eenvoudig: Die wetgewer wil hê die winsvergoeding moet beperk word tot dit wat gesamentlik verkry en verdien is. 'n Erfenis of geskenk is 'n suiwer oordrag van bates wat nie gekoppel is aan 'n belegging of winsgewende prestasie deur die erfgenaam of ontvanger nie. Daarbenewens erf gewoonlik net een gade die bates van hul onderskeie familie.
Kenners verwys na erfenis en geskenke as "bevoorregte verkryging". Slegs 'n deel hiervan, naamlik die waardetoename gedurende die huwelikstydperk, word as 'n wins beskou. Eiendomme word veral geraak. As die man 'n eiendom van sy ouers erf, sal dit 'n toename in waarde oor die volgende paar jaar ervaar, afhangend van die ligging. In die geval van 'n egskeiding sal hy sy vrou 'n winsvergoeding moet betaal. Dit is die helfte van die toename in waarde. Die situasie is anders as die eiendom 'n geskenk vir beide gades was. Dan word die werklike waarde van die eiendom gewoonlik by die berekening van die winsvergoeding ingesluit.

Lees meer interessante artikels hier: Law & Taxes Gaining Community: What's Behind It? Regte & Belasting Huwelik, egskeiding en huweliksvoorwaardeooreenkoms vir huiseienaars Bousamelewing spaar en finansies Spesiale terugbetaling: Op hierdie manier is jy vinniger skuldvry

Geen reg op winsvergoeding in die geval van skeiding van eiendom nie

Soos reeds hierbo genoem, is daar slegs in die eiendomsregering van die gemeenskap van winste 'n reg op gelykmaking. Omgekeerd beteken dit dat paartjies wat in aparte eiendom woon, nie op vergoeding geregtig is nie. In die reël bepaal die huweliksvoorwaardekontrak presies wie wat ná ’n egskeiding sal ontvang. Maar daar is ook die moontlikheid om te kies vir 'n gewysigde winsgemeenskap. Dit beteken dat jy die wetlike regulasies van die gemeenskap van winste by jou persoonlike situasie aanpas. U kan byvoorbeeld beveel dat 'n winsvergoeding slegs in geval van dood plaasvind - maar nie in geval van 'n egskeiding nie. Of dat daar geen winsvergoeding moet wees in die geval van 'n baie kort huwelik nie. Dit is ook moontlik om sekere bates (bv. jou eie maatskappy) van die winsdeling uit te sluit. Alle veranderinge moet skriftelik aangeteken word, dit wil sê in die vorm van 'n notariële kontrak.

Wanneer verval die winsaanpassing??

Jou reg om vergoeding te kry begin op die dag van die wetlik bindende egskeiding (Artikel 195 BGB) en eindig presies drie jaar later. Dit beteken: As jy in aanmerking kom, moet jy nie lank huiwer nie. In uitsonderlike gevalle kan die proses egter tot tien jaar duur – byvoorbeeld omdat die skikkingsonderhandelinge sloer. Dit is veral die geval met groot bates soos maatskappye.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here